جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان فضایی ایران شماره62999/ت38571هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنابه پیشنهاد شماره 27560/1 مورخ 9/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان فضایی ایران

ماده1ـ به منظور انجام وظایف قانونی و امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوریهای خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبـکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیتهای حاکمـیتی مرکز سنجـش از راه دور ایران و وزارت ارتبـاطات و فناوری اطلاعات، سازمان فـضایی ایران که در این اساسـنامه بـه اخـتصار سازمان نامیـده می‌شـود، با استفاده از امکانات و نیـروی انسانی اداره کل طرح و مـهندسی و نصـب ارتباطات ماهـواره‌ای و اداره کل نگهـداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران تشکیل می‌گردد.
ماده2ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و براساس قوانین و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی خاص خود و در چارچوب قوانین و مقررات اداره خواهدشد.
ماده3ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
الف ـ انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوریهای خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه‌های فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیتهای حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ب ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در بخش فضایی کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط.
پ ـ انجام مطالعات به منظور تدوین سیاستهای طراحی، ساخت، پرتاب و استـفاده از ماهواره‌های تحـقیقاتی و کاربردی و ارایه خدمات فضـایی جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح قانونی.
ت ـ انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌های تجاری، علمی و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مرکز کنترل و پرتاب ماهواره‌های ملی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
تبصره ـ امور یادشده به جز پرتاب و مرکز کنترل ماهواره‌ای می‌تواند توسط بخش غیردولتی تحت نظارت سازمان انجام شود.
ث ـ برنامه‌ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و اجرام سماوی و نجوم فناوری فضایی، تقویت شبکه‌های ارتباطی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسط بخشهای دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاستهای کلان کشور.
ج ـ مطالعه، پژوهش، توسعه فناوری و آموزشهای کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوریهای فضایی.
چ ـ بررسی نیازها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای و سایر فناوریهای موردنیاز جهت توسعه فناوری فضایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ح ـ مشارکت در اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.
خ ـ اعمال وظایف حاکمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی (اعم از صوت، تصویر و داده) به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به‌منظور مدیریت یکپارچه بخش فضایی کشور و بهره‌برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات شامل ماهواره‌ها، شبکه ماهواره اختصاصی و یا ملی (شامل موبایل ماهواره‌ای)، ایستگاههای اخذ مستقیم، ایستگاههای ارسال مستقیم و کنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
د ـ دریافت تعرفه‌های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا.
ذ ـ تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخشهای مختلف کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ر ـ نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.
ز ـ اجرای برنامه‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در امور فضایی در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
ژ ـ مدیریت و بهره‌برداری از موقعیتهای مداری و ماهواره‌ای و هماهنگی با دستگاههای مسئول و پیگیری جهت ثبت بین‌المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.
س ـ مطالعه و برنامه‌ریزی برای تأمین بخش فضایی مورد نیاز کلیه شبکه‌های ماهواره‌ای کشور جهت ارایه خدمات ماهواره از طریق ماهواره‌‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات.
ش ـ تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب 1382ـ و پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب.
ص ـ ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه‌بندی و به هنگام‌سازی اطلاعات فضایی.
تبصره1ـ سازمان موظف است برای انجام امور و وظایف محول شده از حداکثر توان بخشهای غیردولتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام استفاده نماید.
تبصره2ـ مسئولیت تعیین صلاحیت امنیتی در خصوص بندهای « خ» و « ذ» این ماده با مراجع ذی‌ربط خواهدبود.
تبصره3ـ سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظایف محوله با تأیید شورای گسترش آموزش عالی کشور نسبت به تأسیس مرکز تحقیقات فضایی (پژوهشکده و یا پژوهشگاه) و نیز ایجاد شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام نماید.
تبصره4ـ در خصوص بند « د» سازمان مکلف است براساس نرخهایی که به تصویب هیئت‌وزیران خواهدرسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده از محل ردیف اعتباری در قوانین بودجه در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود.
ماده4ـ اعتبار مورد نیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود و در چارچوب آیین‌نامه‌های خاص سازمان موضوع ماده (2) این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه خواهدشد.
تبصره ـ سازمان می‌تواند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در چارچوب بودجه‌های سنواتی از کمکها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع آن و سایر نهادها استفاده نماید.
ماده5 ـ در اجـرای بنـد « 10» مـاده (68) قانون مدیریـت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ سازمان می‌تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق‌العاده لازم با تصویب هیئت‌وزیران پرداخت نماید.
ماده6 ـ تشکیلات سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل اجرا خواهدبود.
ماده7ـ رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد، توسط وزیر یادشده منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی دستگاه خواهدبود.
ماده8 ـ رییس سازمان مسئول حُسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمامی مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حـق توکیـل به غیر خواهدداشـت و نیز می‌تواند قسمـتی از اختیارات خـود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
این اساسنامه به موجب‌نامه شماره27483/30/87 مورخ 12/4/1387 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18461
تاریخ تصویب :
1387/3/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :