جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

صورتجلسه کمیته تخصیص اعتبار سال 1387 (شش ماهه اول) شماره37849ـ313کلیه دستگاه‌های اجرایی پیوست شماره (1) ضوابط اجرایی بودجه
به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 29/3/1387 کمیته تخصیص اعتبار سال 1387 کل کشور (شش ماهه اول) که طی نامه شماره 35642 ـ 313 مورخ 17/4/1387 به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شده است برای استحضار و بهره‌برداری ارسال می‌شود.

معاون بودجه ـ رحیم ممبینی

شماره35642ـ313 17/4/1387

صورتجلسه کمیته تخصیص اعتبار سال 1387 (شش ماهه اول)


کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور با شرکت امضاءکنندگان زیر در تاریخ 29/3/1387 تشکیل و با توجه به پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و همچنین مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1387 کل کشور و بخشنامه شماره 1020/100 مورخ 1/2/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سقف تخصیص اعتبارات شش‌ماهه اول سال1387 را به شرح زیر تعیین نمود:
الف: اعتبارات هزینه‌ای
1ـ تخصیص اعتبارات هزینه‌ای ملی دستگاه‌های مشمول بند « الف ـ1ـ1» بخشنامه یادشده (بابت سایر هزینه‌های دستگاه‌های مشمول) تا معادل مبالغ مندرج در جدول شماره (1) پیوست تعیین و پرداخت اعتبار با درخواست دستگاه اجرایی و رعایت مفاد بخشنامه یاد شده رأساً توسط خزانه انجام می‌شود. تخصیص ردیف متفرقه «16ـ550000» تا سقف پرداختی خزانه بابت حقوق و مزایای مستمر سه ماهه کارکنان دستگاه‌های ملی و استانی مشمول تعیین می‌شود. در صورت هرگونه تغییر در هزینه‌های مستمر و غیرمستمر براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ردیف یاد شده و ابلاغ به وزارت اموراقتصادی و دارایی درصدهای مندرج در جدول شماره (1) ملاک سقف تخصیص ردیف‌ها خواهد بود. تخصیص اعتبار هزینه‌ای دستگاه‌های استانی (بابت اعتبار سایر هزینه‌های دستگاه‌های مشمول) تا معادل چهل‌درصد (40%) تعیین می‌شود.
2ـ تخصیص اعتبار دستگاه‌های مشمول بند «الف ـ2ـ1» بخشنامه یادشده تا معادل مبالغ مندرج در جدول شماره (2) تعیین می‌شود. در صورت جابه‌‌جایی اعتبار بین فصول یادشده درصدهای مندرج در جدول شماره (2) ملاک سقف تخصیص ردیف‌ها خواهد بود.
3ـ تخصیص ردیف‌های متفرقه پس از مبادله موافقتنامه و یا ابلاغ اعتبار با درخواست دستگاه اجرایی تا معادل درصدهای مندرج در جدول شماره (3) تعیین و رأساً توسط خزانه پرداخت می‌شود.
4ـ اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای با رعایت نسبت‌های مقرر در قوانین مربوط، در سقف اعتبار مصوب و یا ابلاغی و متناسب با میزان درآمد واریز شده رأساً توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
5 ـ تخصیص اعتبارات ردیف «1ـ510000» هزینه‌های پیش‌بینی شده براساس مصوبات هیأت‌وزیران پس از مبادله موافقتنامه رأساً توسط خزانه تا مبلغ مندرج در مصوبات هیأت‌وزیران و در سقف مبلغ تخصیص مندرج در جدول شماره (3) پرداخت خواهد شد.
6ـ تخصیص اعتبار ردیف‌های متفرقه مربوط به سود و کارمزد تضمین شده وام‌ها واوراق مشارکت مندرج در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1387 تا معادل ارقام سررسید شده تعیین و پرداخت اعتبار با درخواست دستگاه اجرایی یا بانک مرکزی حسب مورد در سررسید رأساً توسط خزانه پرداخت می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جدول سررسید بازپرداخت سود و کارمزد تضمین شده وام‌ها واوراق مشارکت تا پایان سال جاری را برای یکبار تهیه و به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام خواهد نمود.
7ـ تخصیص اعتبار ردیف‌های جمعی ـ خرجی تا معادل اعتبار مصوب یا ابلاغ اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین می‌شود.
ب: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
1ـ تخصیص اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی قانون بودجه سال 1387 به شرح درصدهای مندرج در جدول شماره (4) پیوست تعیین می‌شود. جابجایی تخصیص اعتبار طرح‌های مهم و طرح‌هایی که در سال 1387 به بهره‌برداری می‌رسند با اولویت و در سقف تخصیص اعتبار، در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
2ـ تخصیص اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ویژگی استانی تا معادل درصدهای مندرج در جدول شماره (5) پیوست تعیین و رأساً توسط خزانه به‌استان‌های ذی‌ربط پرداخت می‌شود. جابجایی تخصیص اعتبار طرح‌های مذکور با توجه به پیشرفت عملیات آن‌ها در سقف تخصیص اعتبار در اختیار استان ذی‌ربط است. هرگونه جابه‌جایی تخصیص اعتبار طرح‌های ملی استانی شده با طرح‌های استانی و خارج از فصول اعتباری مربوط ممنوع است.
3ـ تخصیص طرح‌های جدید در قالب سقف تعیین شده در بندهای (ب ـ1) و (ب ـ2) پس از مبادله موافقتنامه قابل پرداخت می‌باشد.
4ـ تخصیص اعتبارات ردیف «2ـ510000» هزینه‌های پیش‌بینی نشده براساس مصوبات هیأت‌وزیران پس از مبادله موافقتنامه رأساً توسط خزانه تا مبلغ مندرج در مصوبات هیأت‌وزیران و در سقف مبلغ تخصیص اعتبار مندرج در جدول شماره (3) پرداخت خواهد شد.
5 ـ تخصیص اعتبارات ردیف‌ها و طرح‌های عمرانی درآمد ـ هزینه‌ای پس از تأیید واریز به خزانه متناسب با درصدهای مقرر در قوانین مربوط و متناسب با میزان درآمد وصولی، در سقف اعتبار مصوب یا ابلاغی و پس از مبادله موافقتنامه رأساً توسط خزانه مورد اقدام قرارمی‌گیرد.
6 ـ تخصیص اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به ردیف‌های متفرقه پس از مبادله موافقتنامه و یا ابلاغ اعتبار تا معادل درصدهای مندرج در جدول شماره (3) پیوست تعیین و براساس درخواست دستگاه اجرایی رأساً توسط خزانه پرداخت می‌شود.
7ـ تخصیص اعتبار طرح‌های وامی تا معادل سقف تعیین شده در بند «ب ـ 5» این صورتجلسه تعیین می‌شود.
8 ـ تخصیص طرح مقاوم‌سازی مدارس به شماره طبقه‌بندی «30146306» براساس مبالغ واریزی خزانه موضوع ردیف «310309» و حداکثر تا سقف چهل‌درصد (40%) اعتبار طرح یادشده تعیین می‌شود.
ج: اعتبارات تملک دارایی‌های مالی
سقف تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تا معادل مبالغ سررسید شده تعیین و پرداخت اعتبار با اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بنا به درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد رأساً توسط خزانه پرداخت می‌شود. (تخصیص جزء 1 ردیف «104000» تا معادل صددرصد (100%) تعیین می‌شود.)
د: استان‌ها
تخصیص سهم منابع ملی استان‌ها از اعتبارات هزینه‌ای با توجه به مفاد بند «الف» این صورتجلسه و احتساب چهل‌درصد (40%) اعتبار سایر هزینه‌ها (پس از کسر حقوق و مزایای مستمر) و شصت‌درصد (60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سردسیر و چهل‌درصد (40%) اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سایر مناطق (با احتساب درآمدهای وصولی استان مربوط) تعیین می‌شود. (استان‌های آذربایجان‌شرقی وغربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، مرکزی وهمدان سردسیر می‌باشند.)
هـ : توضیحات ضروری
وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس سقف‌های تعیین شده در این صورتجلسه و با رعایت مفاد بخشنامه 1020/100 مورخ 1/2/1387 رأساً نسبت به پرداخت اعتبار تخصیصی موضوع این صورتجلسه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام می‌نماید.
2ـ سقف تعیین شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در قسمت‌های (ب ـ1) و (ب ـ3) براساس نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط بین طرح‌های مربوط توزیع و رأساً توسط خزانه پرداخت می‌شود.
3ـ در صورت افزایش یا کاهش اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و ردیف‌های مندرج در جداول پیوست این صورتجلسه که براساس قوانین و مقررات مربوط انجام گرفته و یا می‌گیرد، درصدهای مندرج در جداول مرتبط ملاک محاسبه تخصیص‌ها خواهدبود.
4ـ تخصیص اعتبار ردیف‌های متفرقه «520000» مربوط به یارانه‌ها علاوه بر سقف‌های تعیین شده در جدول شماره (3) این صورتجلسه براساس تفاهم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اقدام می‌شود.

امیرمنصور برقعی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

رحیم ممبینی سیدابوالفضل فاطمی‌زاده
معاون اموربودجه معاون هزینه و خزانه‌‌دار کل کشور
مهدی علمی محمدمهدی پورطهماسب
مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه مدیرکل خزانه
سیدحسن امیراحمدی
مدیرکل دفتر هماهنگی، تلفیق و تخصیص بودجه
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18461
تاریخ تصویب :
1387/3/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دستگاههای اجرائی
موضوع :