جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

قانون متمم قانون بودجه سال 1387 کل کشور جهت تأمین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگیشماره23045/147 17/4/1387
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 40447 مورخ 20/3/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون متمم قانون بودجه سال 1387 کل کشور جهت تأمین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 11/4/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره57649 25/4/1387
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ وزارت بازرگانی
قانون متمم قانون بودجه سال 1387 کل کشور جهت تأمین اعتبار موردنیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 23045/147 مورخ 17/4/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون متمم قانون بودجه سال 1387 کل کشور جهت تأمین اعتبار موردنیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر ارقام جداول مندرج در بودجه سال 1387 کل کشور معادل ارزی چهل و پنج هزارمیلیارد (45.000.000.000.000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی برداشت و به نحو زیر تخصیص دهد:
1ـ مبلغ بیست‌هزارمیلیارد (20.000.000.000.000) ریال جهت خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران.
2ـ مبلغ بیست‌وپنج‌هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال جهت حمایت از خسارت‌دیدگان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور در برابر خسارتهای ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در تمامی استانهای کشور بر اساس ردیف های زیر:
الف ـ تأمین یارانه مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی (اعم از باغی، زراعی، دامی و طیور) هشت‌هزارمیلیارد(8.000.000.000.000) ریال.
ب ـ تأمین اعتبار به منظور پرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی کشاورزان خسـارت‌دیـده برای امهـال یکسـاله اقسـاط سررسید شـده شش هزار میلیـارد (6.000.000.000.000) ریال.
ج ـ پرداخت‌خسارت به کشاورزان خسارت‌دیده فاقد پوشش بیمـه‌ای دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000)ریال.
د ـ افزایـش اعـتبار صنـدوق بـیمه محـصولات کـشاورزی دو هـزار میـلیارد (2.000.000.000.000) ریال.
هـ ـ تأمین اعتبار کمکهای فنی و اعتباری اصلاح شیوه‌های آبیاری و توسعه آبیاری تحت ‌فشار سه‌هزارمیلیارد (3.000.000.000.000)ریال.
و ـ تأمین اعتبار به‌منظور تأمین آب شرب مناطق شهری، روستایی و عشایری چهارهزارمیلیارد(4.000.000.000.000)ریال.
تبصره 1ـ دولت مکلف است در تأمین و جبران خسارتهای کشاورزان، باغداران و دامداران در استانهای مختلف با تناسب خسارت وارده اقدام نماید. در تعیین سهمیه هراستان باید مبالغ تخصیص یافته قبلی توسط دولت نیز لحاظ شود. هرگونه مقررات و جداول مغایر با این تبصره لغو می‌گردد.
تبصره 2ـ دولت موظف است در پایان هر ماه عملکرد و جزئیات استفاده از این اعتبار را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌12/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18462
تاریخ تصویب :
1387/4/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
موضوع :