جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

رأی شماره 153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مدت تحصیل جزء سنوات خدمت رسمی برای متعهدین خدمت در آموزش و پرورش شماره هـ/87/93تاریخ: 12/3/1387
شماره دادنامه: 153
کلاسه پرونده: 87/93
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن مومنی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1705 موضوع شکایت آقای مهدی افروز به طرفیت آموزش و پرورش کاشان به خواسته درخواست سنوات و خسارت ایام بیکاری به شرح دادنامه 701 مورخ 2/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، در رأی شماره 33 الی 37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان اعلام شده است که قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص از طریق ارائه خدمت آموزشی در وزارت نامبرده وضع شده است و اعمال مقررات آن قانون در خصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تامین و پرداخت هزینه‎های قانونی مربوط به دوران تحصیل آنان مبتنی بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذکور می‎باشد و توجهاً به مفاد دادنامه 758 مورخ 15/11/1385 هیأت عمومی این دیوان حکم به احتساب زمان فارغ‌التحصیلی از دانشسرای تربیت معلم تا صدور ابلاغ استخدام رسمی جزء سنوات خدمت شاکی و درج آن در حکم کارگزینی مربوطه صادر و اعلام می‎دارد مستفاد از وحدت ملاک از ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حقوق مبنای شاکی در مدت مزبور به مأخذ پست آموزگاری در بدو خدمت می‎باید از طرف مشتکی‎عنه به شاکی پرداخت گردد. ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/727 موضوع شکایت آقای سیدمحسن مومنی به طرفیت آموزش و پرورش اصفهان به خواسته درخواست سنوات و ایام بیکاری به شرح دادنامه شماره 1220 مورخ 21/8/1386 با این استدلال که استخدام در آموزش و پرورش و هر دستگاه دولتی مستلزم ردیف استخدامی و مجوز قانونی است و نامبرده در طول این مدت شاغل نبوده است تا مستحق دریافت حقوق و مزایا و محاسبه ایام به عنوان سابقه خدمتی باشد بنابراین خواسته موجه به نظر نمی‎رسد لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق مادتین یک و 3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه‎های تربیت معلم و رشته‎های دبیری، دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از 5 سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‎نماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ یک از وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی مذکور در ماده 3 را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده 6 این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‎العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار می‎شوند و با توجه به ماده 7 قانون فوق‎الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد 2 تا 4 سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب فوق‎الذکر و مدلول دادنامه شماره 758 مورخ 15/11/1385 هیأت عمومی دیوان در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط و اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است، دادنامه شماره 701 مورخ 2/5/1386 شعبه اول دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی به احتساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتی و دریافت حقوق مدت مزبور صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18464
تاریخ تصویب :
1387/3/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :