جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی اعتبار هزینه‌ای جزء (16) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور شماره65407/ت39564کوزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 5/3/1387 بنا به پیشنهـاد شمـاره 335/1/54 مـورخ 10/1/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایـی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی اعتبار هزینه‌ای جزء (16) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی اعتبار هزینه‌ای جزء (16) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور

ماده1ـ به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع جدول شماره (3ـ2) و دستگاههای اجرایی استانی موضوع جدول شماره (10) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حداکثر تا دهم تیرسال1387 اعتبارات موضوع این آیین‌نامه شامل حقوق و مزایای مستمر (اجتناب ناپذیر) اعم از انواع فوق‌العاده‌ها، حق عائله‌مندی و اولاد، عیدی پایان سال شاغلین و کسور بازنشستگی حق بیمه و حق درمان سهم دولت (کارفرما) کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی مشمول موضوع جداول مذکور را مطابق جدول شماره (2ـ1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور اعلام نماید و همچنین اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی استانی موضوع جدول شماره (10) قانون بودجه سال 1387 کل کشور را به سقف اعتبـار هـزینـه‌ای جـزء (16) ردیـف (550000) جـدول یـادشـده اضافـه و مـراتـب را به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
تبصره ـ در صورت اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم تکافوی اعتبار ردیف یادشده برای پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است کسری مذکور را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده2ـ حقوق و مزایای مستمر مشمولین این تصویب‌نامه در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 1387 به روش انجام شده در اسفند 1386 از محل منابع در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تامین و پرداخت می‌گردد و پس از ابلاغ این آیین‌نامه از محل اعتبار ردیف یادشده تسویه خواهدشد.
ماده3ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع این آیین‌نامه مکلفند لیست و یا لوح فشرده (CD) حقوق و تفاوت احکام ناشی از افزایش حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر سال 1387 و کسور بازنشستگی و حق بیمه و حق درمان سهم دولت و سایر کسور را با ذکر کدملی کارکنان به تفکیک به انضمام لیست و یا لوح فشرده (CD) تغییرات ماه و یک نسخه از احکام حقوقی مربوط (برای یک بار) را حداکثر تا بیستم هر ماه تهیه و با امضا بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضاء ذی‌حساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد ارسال و طی آن از وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) ـ درخواست وجه نمایند. مسئولیت صحت لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و سایر پرداختهای یادشده با مسئولین دستگاههای اجرایی است.
ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) ـ پس از انجام بررسی‌های لازم مبالغ مربوط به مالیات کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه خـدمات درمانـی سهم دولت و کارکنـان را با رعایت مقررات حسـب مـورد به حسابهای تمرکز وجوه، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک رفاه در مرکز (در استانها نزد بانکهای ملی ایران و رفاه) که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی دستگاههای اجرایی مربوط مفتوح است و یا افتتاح می‌گردد، واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت و اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای واریز به حسابهای مربـوط، چک سهم قابل پرداخـت به کارکنان را همراه لیست و یا لوح فشرده (CD) حداکثر تا بیست و هشتم هر ماه در وجه شعبه اصلی بانک پرداخت کننده حقوق و مزایای کارکنان یادشده صادر تا شعبه بانک مذکور نسبت به واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان به حساب بانکی آنها نزد آن شعبه و یا حواله آن به سایر شعب که حسابهای بانکی سایر کارکنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واریز وجه به حساب کارکنان را به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعلام نمایند.
تبصره1ـ خالص حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای اجرایی موضوع این آیین‌نامه که در نمایندگیهای خـارج از کشـور دستگاهـهای یادشده خدمـت می‌نمایند و حقوق و مزایای ماهانه آنـان به صورت ارز پرداخت می‌شود به حساب بانک پرداخت کننده حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی مربوط واریز می‌شود.
تبصره2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک رفاه و سایر بانکهای پرداخت‌کننده حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی و شعبات آنها موظفند در اجرای این آیین‌نامه همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی معمول و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاههای اجرایی مربوط اعلام نمایند.
تبصره3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک رفاه در مرکز و بانک ملی ایران و رفاه در استانها (حسب مورد) باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده و صورتحساب ماهیانه حسابهای مذکور را برای سازمانها و صندوقهای یادشده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان حسب مورد ارسال نمایند تا سازمانها و صندوقهای مذکور با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط اقدامات لازم را در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی کارکنان یادشده معمول دارند. حسابهای مفتوح سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوقهای حمایتی دستگاههای اجرایی مربوط با حق برداشت خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابعه در استانها و سازمان بیمه خدمات درمانی و واحدهای تابعه در استانها موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمیـن‌اجتماعی و خدمات درمانی سهم کارمند و سهم دولت (کارفـرما) به حسابهای یادشده را در اسرع وقت به شعب مربوط به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در مرکز و استان ابلاغ نمایند.
ماده5 ـ حقوق و مزایای مستمر افراد خرید خدمت و انجام کار مشخص و معین و کارکنانی که حقوق و فوق‌العاده‌ها و یا حق‌الزحمه‌های آنان از طریق پیمانکاران پرداخت می‌شود و همچنین مزایای غیر مستمر کارکنان از قبیل اضافه کار ساعتی، حق‌التدریس معلمان آموزش و پرورش، حق‌التدریس و حق‌التحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشی، حقوق پرسنل وظیفه، حق محرومیت از مطب پزشکان و دامپزشکان، عیدی پایان سال و عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، حساب پس‌انداز، صندوق ذخیره فرهنگیان، مزایای پایان خدمت و مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصی مناطق محروم و سایر فوق‌العاده‌های غیرمستمر از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج است و کماکان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاههای اجرایی ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود، به نحوی که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند.
ماده6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه‌ در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) ـ موظف است عملکرد وجوه پرداختی ماهیانه دستگاههای اجرایی را هر ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و یا استانداری استان ذی‌ربط حسب مورد اعلام نماید. دستگاههای اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و ایجاد بارمالی متناسب با اعتبار دستگاه خواهندبود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداران موظفند گزارش نظارتی خود را هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
ماده7ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دستگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (49) قانون یادشده مشمول این آیین‌نامه هستند و ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغایر با ساز و کار تعیین شده در این آیین‌نامه در خصوص پرداختهای مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط آنها ممنوع خواهدبود.
تبصره ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و دادگستری جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی هستند و دستگاههای یادشده مکلفند اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را کماکان از محل بودجه مصوب و در سقف تخصیص ابلاغی سالیانه به نحوی مدیریت نمایند که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند.
ماده8 ـ مبالغی که از محل اعتبار جزء (16) ردیف (550000) موضوع جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور پرداخت می‌شود، به استناد ماده (49) قانـون الحاق مـوادی به قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالـی دولـت ـ مصـوب1384ـ به تشخیـص و توسـط دستـگاه اجـرایی ذی‌ربط به سقف اعتبار برنامه مربـوط اضـافه و به حساب هزینه منظور می‌گردد و عملکرد آن نیز به همین ترتیب تنظیم و ارایه می‌شود.
ماده9ـ تخلف‌های احتمالی مسئولین ذی‌ربط در دستگاههای اجرایی و ذیحساب مربوط، از مقررات این آیین‌نامه و یا اعلام اطلاعات ناصحیح به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استانداری استانها و وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مـورد، بـا اعـلام دستگـاههای یادشـده خارج از نوبـت باید در هیئتهای بدوی رسیـدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.
ماده10ـ تغییر در دستگاههای اجرایی جدول شماره (3ـ2) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و تشخیص مصادیق مؤسسات دولتی در انطباق با تعریف ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌باشد در صورت اختلاف نظر در اجرای مقررات این آیین‌نامه، طبق نظر معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور اقدام خواهدشد.
ماده11ـ دستورالعملهای اجرایی این آیین‌نامه حسب ضرورت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تنظیم و ابلاغ می‌گردد.
ایـن تصویب‌نامـه در تـاریخ 24/4/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18466
تاریخ تصویب :
1387/4/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :