جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

رأی شماره 1353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ یک درصد عوارض از قیمت فروش نهائی محصولات واحدهای سنگبری شماره هـ/84/181تاریخ: 16/11/1386
شماره دادنامه: 1353
کلاسه پرونده: 84/181
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری نجف‌آباد.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 77/886 موضوع شکایت آقای احمد امینی بطرفیت، شهرداری نجف‌آباد به خواسته، ابطال رأی شماره 251 مورخ 29/5/1377 کمیسیون ماده77 به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 6/5/1378 چنین رأی صادر نموده‌است، براساس رأی وحدت رویه شماره104 مورخ 25/6/1374 هـیأت عمومی دیوان عـدالت اداری سنگبری صنف شناخته شده بنا به مراتب و با توجه به رأی هیأت عمومی شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و رأی به ابطال رأی کمیسیون ماده77 صادر و اعلام می‌گردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1180 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نجف‌آباد نسبت به دادنامه شماره 876 مورخ 6/5/1378 شعبه بدوی به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 13/5/1379 چنین رأی صادر نموده‌است، حسب‌نامه شماره 222/4/114 مورخ 17/3/1377 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی و نامه شماره 355 مورخ 23/3/1377 مجمع امور صنفی نجف‌آباد کلیه واحدهای سنگبری مشمول قانون نظام صنفی نبوده و دانستن اتحادیه صنفی با این نام غیرمجاز تشخیص گردیده‌است و با توجه به اینکه از طرف تجدیدنظرخوانده دلیلی که شاکی از صنفی بودن کارخانه سنگبری و متعلق به وی باشد ارائه نگردیده و با عنایت به صنفی بودن کارخانه مورد بحث موضوع شکایت از شمول رأی شماره 104 مورخ 25/6/1374 هیأت عمومی دیوان خارج تشخیص، علیهذا حکم به فسخ دادنامه مذکور و غیر وارد بودن شکایت تجدیدنظر خوانده و رد آن صادر می‌گردد. ب ـ1ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2156 موضوع شکایت آقای قربانعلی طاهری به طرفیت شهرداری نجف‌آباد به خواسته ابطال رأی 311 مورخ 2/7/1377 کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 2444 مورخ 30/10/1377 چنین رأی صادر نموده‌است، با توجه به اینکه کارخانه سنگبری شاکی از واحدهای صنفی و واحد مذکور و سایر واحدهای مشابه عموماً برحسب مجوز و موافقت ادارات کل صنایع تأسیس و با پروانه بهره‌برداری مخصوص مشغول به فعالیت است و طبعاً بلحاظ صنفی بودن مشمول عوارض یک درصد وجوه حاصله از فروش نمی‌باشد و با عنایت به مفاد نامه شماره1211 مورخ 29/7/1375 مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی شهرستان نجف‌آباد مبنی بر معافیت واحدهای سنگبری دارای موافقت اصولی از اداره کل صنایع از پرداخت عوارض یک درصد به شهرداری و صنفی‌بودن آنها و با توجه به نامه شماره25527 مورخ16/7/1375 امور اصناف و بازرگانان (و هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی مبنی بر اینکه واحدهای سنگبری که دارای موافقت اصولی از اداره صنایع استان بوده و پروانه لازم نیز از اتحادیه مربوطه اخذ نموده باشند صنفی محسوب گردیده و از پرداخت یک درصد عوارض فروش به شهرداری معاف هستند و نظر به جوابیه غیرمستدل مشتکی عنه در ردشکایت مطروحه و مویداً به رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع شماره 104 مورخ 25/6/1374 هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و نقص رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه78/1049 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری نجف‌آباد نسبت به دادنامه شماره 2444 مورخ 30/10/1377 به شرح رأی صادره واحدهای سنگبری را تابع مقررات نظام صنفی و معاف از یک درصد عوارض تشخیص و دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده‌است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقص در آراء فوق‌الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اخذ یک درصد عوارض از قیمت نهائی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است. با عنایت به اینکه حسب نظریه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی، واحدهای سنگبری جزء واحدهای صنفی قلمداد نشده‌اند و مجوز بهره‌برداری از واحدهای مذکور توسط وزارت صنایع صادر می‌شود و در نتیجه در زمره واحدهای مشمول پرداخت عوارض موضوع بند الف ماده 43 قانون فوق‌الذکر قرار دارند، بنابراین دادنامه شماره 559 مورخ 13/5/1379 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی به خـواسته معافیـت از پرداخت عوارض مـذکور صـحیح و موافق قـانون اسـت. این رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18470
تاریخ تصویب :
1386/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری نجف آباد
موضوع :