جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور شماره4327/87/1رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 4327/87/1 ـ 6/5/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور

به منـظور ایـجاد همـاهنگی و اتـخاذ رویـه واحد در خصوص رعایت مـقررات مربوط به مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک و کنسولی و اعضای خانواده آنان و همچنین اعضای سازمان‌های بین‌المللی در حدود مقررات مربوط، مقتضی است کلیه واحدهای قضایی مکاتبات و اقدامات مربوط به اشخاص مزبور و اموال متعلق به آنان را با هماهنگی دفتر امور بین‌الملل قوه قضاییه انجام دهند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18472
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادسراها و دادگاههای سراسر كشور
موضوع :