جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی شماره4320/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ 5/5/1387 به تأیید و توشیح ریاست معظم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه

اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی

مواد 5 و 6 آیین‌نامه مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده5 ـ برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (10) ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
ماده6 ـ این آیین‌نامه در 6 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید.
ماده7ـ حذف می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18474
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
محاكم دادگستری
موضوع :