جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تحت پوشش قرار دادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی شماره74515/ت40302کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه پایه، همگانی و توسعه پزشک خانواده به استناد مواد (4) و (13) قانون بیـمه همگانی خـدمات درمانی کشور ـ مـصوب 1373ـ و با رعایت بند (3) تصویب‌نامه شماره 18360/ت39653هـ مورخ 11/2/1387 تصویب نمودند:
1ـ سازمان بیمه خدمات درمانی موظف است مطابق احکام این تصویب‌نامه کلیه اتباع ایرانی متقاضی را که فاقد پوشش بیمه درمان در یکی از صـندوق‌های بیمه‌ای هستند، با محوریت پزشک خانواده و نظـام ارجاع تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد.
2ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی مشمولان این تصویب‌نامه به نسبت مساوی از طریق دولت و مشارکت افراد متقاضی بر مبنای حق سرانه بیمه درمان کارکنان دولت تأمین می‌شود.
تبصره ـ بخشی از سهم افراد نیازمند که توانایی تأمین و پرداخت سهم مشارکت حق سرانه خود را نداشته باشند، با تایید کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل منابع پیش‌بینی شده در بند (4) این تصویب‌نامه پرداخت می‌شود. تمدید بیمه‌نامه این افراد در هر سال منوط به تأیید کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
3ـ افراد مشمول این تصویب‌نامه به صورت خانوار بیمه می‌شوند و بابت هزینه صدور دفترچه، معادل ده هزار ریال از متقاضیان اخذ می‌شود.
4ـ اعتبار مورد نیاز جهت پوشش بیمه درمان افراد موضوع این تصویب نامه از محل اعتبارات برنامه‌های 30483 تحت عنوان برنامه بیمه درمان خویش فرمایان و 30484 تحت عنوان برنامه بیمه درمان بستری شهری ذیل ردیف 129109 سازمان بیمه خدمات درمانی تامین خواهدشد.
تبصره1ـ سازمـان بیمه خدمات درمانی می‌تواند از کمکـها و هدایای اشـخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت خیرین در تامین منابـع مالی مورد نیاز این تـصویب‌نامه استفاده کند.
تبصره2ـ کمک به تأمین اعتبار مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل جزء (2) ردیف 550000 ردیفهای متفرقه پس از بررسی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور امکانپذیر می‌باشد.
5 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی موظف است برای تشویق مردم به بهره‌مندی از این مزایا، مراتب را از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم برساند.
6 ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و ابلاغ خواهدشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/5/1387 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :