جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش سوسن به مرکزیت روستای ترشک از ترکیب دهستانهای سوسن شرقی و سوسن غربی در تابعیت شهرستان ایذه شماره74556/ت36283کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در جلسه مورخ 12/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 111210/42/4/1 مورخ 24/8/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خوزستان تصویب نمودند:
بخش سوسن به مرکزیت روستای ترشک از ترکیب دهستانهای سوسن شرقی و سوسن غربی در تابعیت شهرستان ایذه ایجاد می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 7/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :