جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات هشت دستگاه خودرو ضدیخ پاش مورد نیاز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شماره74517/ت38168کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و ترابری
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 8617/11 مورخ 21/5/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1350ـ و ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سـایر وجوه از تولیـدکنندگان کالا، ارائه‌دهنـدگان خـدمات و کالاهای وارداتـی ـ مصوب 1381ـ و با رعایت جزء « د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
سود بازرگانی واردات هشت دستگاه خودرو ضدیخ پاش مورد نیاز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مشروط به عدم تغییر وضعیت، با مشخصات فنی به شرح پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، صفر درصد تعیین می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 7/5/1387 به تأییـد مقام محـترم ریاسـت جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :