جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام بخش انزاب از توابع شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی به بخش تسوج شماره74561/ت38131کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در جلسه مورخ 12/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 63375/42/4/1 مورخ 17/5/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
نام بخـش انزاب از توابع شهرستـان شبستر در استان آذربایجان شرقی به بخش تسوج تغییر یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/5/1387 به تأیید مـقام محترم ریاسـت جمـهوری رسیده‌است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :