جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 30330/ت34925هـ مورخ 30/2/1386 شماره74552/ت39754کوزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/4/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 125172/10535هـ/ب مورخ 20/8/1386 و با رعایت جزء «ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
در بند (7) تصویب‌نامه شماره 30330/ت34925هـ مورخ 30/2/1386 عبارت «مکلف است» به واژه « می‌تواند» اصلاح می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :