جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد بر الگو شماره74569/ت39829کوزارت بازرگانی ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ8/4/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره194037/10758هـ/ب مورخ11/12/1386 و با رعایت جزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
در بند (3) تصویب‌نامه شمـاره 175627/ت36911هـ مورخ 28/12/1385 عبـارت « با در نظر گرفتن تعداد خانواده‌ها» بعد از واژه « کشور» اضافه می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :