جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرائی شماره73821به‌پیوست تصویر نامه شماره14/01/716/م/4/ن مورخ23/4/1387 ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وظیفه ارسال می‌گردد. لطفاً ترتیبی اتخاذ گردد نسبت به رعایت مفاد مندرج در نامه مورد اشاره اقدام لازم به عمل آید.

معاون پشتیبانی و تحول اداری ـ محمدعلی زهره‌ای

شماره14/01/716/م/4/ن 23/4/1387
از: ستاد کل نیروهای مسلح ـ معاونت نیروی انسانی
به: معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ـ برادر گرامی جناب آقای دکتر داودی
موضوع: حقوق و مزایای کارکنان وظیفه
احتراماً به استحضار می‌رساند:
1ـ به موجب ماده واحده قانون « چگونگی پرداخت حقوق کارکنان وظیفه» مصوب 7/5/1375 مجلس شورای اسلامی، حقوق کارکنان وظیفه برحسب درجه نظامی آنان درصدی از حداقل حقوق کارکنان پایور می‌باشد.
2ـ با توجه به افزایش ضریب ریالی از 454 به 490، حقوق کارکنان وظیفه در سال جاری بشرح جدول زیر خواهدبود:
ردیف: 1
درجه : سرباز
درصد حقوق: 136%
کل حقوق (ریال) : 319872
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 28788
بیمه عمر و حوادث 1%: 3199
خالص پرداختی (ریال): 287885

ردیف: 2
درجه : سرباز دوم
درصد حقوق: 137%
کل حقوق (ریال) : 322224
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 29000
بیمه عمر و حوادث 1%: 3222
خالص پرداختی (ریال): 290002

ردیف: 3
درجه : سرباز یکم
درصد حقوق: 140%
کل حقوق (ریال) : 329280
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 29635
بیمه عمر و حوادث 1%: 3293
خالص پرداختی (ریال): 296352

ردیف: 4
درجه : سرجوخه
درصد حقوق: 4143%
کل حقوق (ریال) : 236336
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 30270
بیمه عمر و حوادث 1%: 3263
خالص پرداختی (ریال): 302703

ردیف: 5
درجه : گروهبان سوم
درصد حقوق: 148%
کل حقوق (ریال) : 348096
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 31329
بیمه عمر و حوادث 1%: 3481
خالص پرداختی (ریال): 313286

ردیف: 6
درجه : گروهبان دوم
درصد حقوق: 154%
کل حقوق (ریال) : 362208
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 32599
بیمه عمر و حوادث 1%: 3622
خالص پرداختی (ریال): 325987

ردیف: 7
درجه : گروهبان یکم
درصد حقوق: 161%
کل حقوق (ریال) : 378672
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 34080
بیمه عمر و حوادث 1%: 3790
خالص پرداختی (ریال): 340802

ردیف: 8
درجه : استوار دوم
درصد حقوق: 168%
کل حقوق (ریال) : 395136
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 35562
بیمه عمر و حوادث 1%: 3951
خالص پرداختی (ریال): 355623

ردیف: 9
درجه : استوار یکم
درصد حقوق: 177%
کل حقوق (ریال) : 416304
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 37467
بیمه عمر و حوادث 1%: 4163
خالص پرداختی (ریال): 374674

ردیف: 10
درجه : ستوان سوم
درصد حقوق: 190%
کل حقوق (ریال) : 446880
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 40219
بیمه عمر و حوادث 1%: 4468
خالص پرداختی (ریال): 403192

ردیف: 11
درجه : ستوان دوم
درصد حقوق: 206%
کل حقوق (ریال) : 484512
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 43606
بیمه عمر و حوادث 1%: 4845
خالص پرداختی (ریال): 436061

ردیف: 12
درجه : ستوان یکم
درصد حقوق: 228%
کل حقوق (ریال) : 536256
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 48263
یمه عمر و حوادث 1%: 5362
خالص پرداختی (ریال): 482631

ردیف: 13
درجه : ستوان یکم پزشک
درصد حقوق: 252%
کل حقوق (ریال) : 592704
کسور قانونی:
بازنشستگی 9%: 53343
یمه عمر و حوادث 1%: 5927
خالص پرداختی (ریال): 533433

3ـ با عنـایت به اینـکه بـموجب مقـررات پرداخت حقوق کارکنـان وظیـفه مـأمور به دستگاههای غیرنظامی بر عهده سازمان بکارگیرنده می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمائید حقوق کارکنان وظیفه مأمور به مراکز غیرنظامی در سال جاری را براساس جدول فوق محاسبه و پرداخت نمایند.


رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشگر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دستگاههای اجرائی
موضوع :