جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور شماره75578/ت39442کوزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور

ماده1ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود، هرماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه و میدان‌های دریایی معادل هفتاد و شش درصد و برای سایر میدان‌ها معادل هشتاد و یک درصد، پنج درصد بابت مالیات عملکرد سال 1387 شرکت و هشت درصد به عنوان علی‌الحساب سود سهام دولت بابت عملکرد سال یاد شده به عنوان ارقام موضوع جز (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و همچنین شصت و چهار درصد ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء «ب» بند (7) را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب، حساب‌های بهای تمام شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال 1387، سود سهام دولت را بدهکار کند.
ماده2ـ در اجرای فراز پنجم از جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و به منظور تأمین نقدینگی لازم برای اجرای طرح‌های استخراج و تولید نفت و گاز میدان پارس جنوبی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه معادل سه درصد ارزش نفت خام تولیدی را براساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود در پایان هر ماه به صورت علی‌الحساب از محل وجوه حاصل از صادرات نفت به حساب شرکت ملی نفت ایران نزد آن بانک واریز نماید.
شرکت ملی نفت ایران موظف است ماهانه پانصد میلیون دلار سهم شرکت ملی گاز را از محل مبالغ وصولی ناشی از این ماده به حساب آن شرکت به منظور گازرسانی به شهر و روستا واریز نماید تا در اجرای طرح‌های خطوط اصلی انتقال گاز به مصرف برسد.
گزارش عملکرد تولید و ارزش نفت خام سال1387 که توسط وزارت نفت ارائه می‌شود، مبنای تسویه نهایی مفاد این ماده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وخزانه‌داری کل کشور خواهدبود.
ماده3ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب‌های معرفی شده ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل در بانک‌های خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز واریز، بدهکار کند.
تبصره ـ در صورتی که به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت ملی نفت ایران، بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل کند، در این حالت معادل هزینه‌های حمل و بیمه انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتیب مورد عمل در سال 1383 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شرکت یادشده مسترد می‌شود.
ماده4ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است در ازای بدهی شرکت ملی نفت ایران بابت تأدیه حقوق دولت موضوع اجرای «الف» و«ب» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور پس از کسر مبالغ علی‌الحساب واریزی حاصل از صادرات نفت خام، گواهی اعتباری به نام شرکت ملی نفت ایران صادر کند.
ماده5 ـ در سال 1387 نفت خام خوراک پالایشگاه‌های داخلی بر مبنای نود و چهاردرصد متوسط بهای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران در سال 1387 هر متر مکعب گاز طبیعی را به میزان هفتاد و پنج درصد قیمت آزادگاز طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به فروش می‌رساند.
قیمت گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌ها در سال 1387 به قیمت‌های آزاد معین شده در اجزای «ب» و «ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تعیین می‌شود.
تبصره ـ شرکت‌های عرضه کننده برق و گاز طبیعی به مصرف کنندگان موظفند، تنها به منظور اطلاع‌رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان به ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و قیمت آزاد گاز طبیعی مصرفی مندرج در اجزای « ب» و « ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور محاسبه و درج و مبلغ پرداخت را فقط در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌های مصوب اعمال کنند.
ماده6 ـ چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تأمین گاز نیروگاه‌ها نسبت به توافق قبلی، میزان گاز کمتری را تأمین و تحویل نماید، مابه‌التفادت هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تأمین می‌شود. تفصیل برنامه توافقی تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای سال 1387 مشترکاً توسط وزرای نفت و نیرو تهیه خواهدشد.
تبصره ـ در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاه‌ها و اختصاص به سایر مصرف‌کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس ماژور)، مابه‌التفاوت مذکور را دولت به روش مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه تأمین می‌کند.
ماده7 ـ شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گاز ایران و توانیر مکلفند در مقاطع سه مـاهه گزارش خود در مورد مـیزان تحویل حامـل‌های انرژی مرتبط، به مصرف‌کنندگان (در مورد فرآورده‌های نفتی طبق ماده(8) این آیین‌نامه) و مابه‌التفاوت قیمت آزاد حامل‌های انرژی بر مبنای شرح داده شده در اجزای «ب» و«ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، با قیمت‌های مصوب را پس از تأیید سازمان حسابرسی به کار گروهی متشکل از وزرای نفت، نیرو (در مورد برق)، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنها اعلام کنند.
براساس مصوبه کارگروه یادشده، خزانه‌داری کل کشور معادل مبلغ مابه‌التفاوت‌های اعلام شده، گواهی اعتباری به صورت علی‌الحساب در وجه این شرکت‌ها صادر و نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی، با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.
دبیرخانه کار گروه یادشده حسب مورد در وزارت نفت و وزارت نیرو (در مورد برق) خواهدبود.
ماده8 ـ الف ـ حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده (7) این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای حجم فرآورده‌های فروخته شده به قیمت آزاد موضوع بند «ب» ماده (8) این آیین‌نامه به مصرف کنندگان و همچنین مصرف دستگاه‌های دولتی (اعلامی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و صادرات (اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی.
در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع LPG دریافتی از پالایشگاه‌ها و نیز خرید از شرکت‌های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت‌های تابع آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکت‌های مذکور است.
تبصره ـ میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است.
مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل پالایشگاه‌ها بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر مصرف کنندگان عمده شرکت یاد شده اخیر است.
شرکت توانیر میزان برق تحویلی به مصرف‌کنندگان موضوع ماده(7) این آیین‌نامه را براساس مقادیر برق تولید شده و با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال 1386) و تراز صادرات و واردات برق محاسبه و پس از تایید سازمان حسابرسی اعلام خواهدکرد.
تسویه حساب‌نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.
ب ـ قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(7) این آیین‌نامه براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج‌فارس در آن ماه خواهدبود که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود.
ج ـ هزینه‌های انتقال، تـوزیع، کارمزد فـروش، مالیات و عوارض تکـلیفی برای فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که تایید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، می‌باشد.
د ـ ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور (موضوع ماده (7) این آیین‌نامه) در هر ماه عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی (مذکور در بند « الف» این ماده) در قیمت متناظر هر یک از آنها مذکور در بندهای « ب» و « ج» این ماده.
شرکت ملی گاز ایران میزان گاز تحویلی به مصرف کنندگان موضوع ماده (7) این آیین‌نامه را براساس مقادیر گاز تحویل شده از سوی پالایشگاه‌ها و NGL به خطوط انتقال با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال 1386) و تحویل برای تزریق به چاه‌های نفت و تراز صادرات و واردات گاز محاسبه و پس از تایید سازمان حسابرسی اعلام خواهدکرد.
هـ ـ در راستای اجرای تصویب نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1387 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمام دستگاه‌های دولتی به قیمت آزاد مذکور در بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.
ماده9ـ شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه در معاملات بین یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور موظفند پرداخت‌های مقرر بر اساس قوانین و مقررات و رویه‌های قبلی را به صورت ریالی انجام دهند و برای پرداخت‌های مازاد بر آن مجاز به واگذاری گواهی اعتباری دریافتی از خزانه هستند.
ماده10ـ براساس قسمت آخر جزء « ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، برای تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه، چنانچه در پایان سال مبالغی از گواهی اعتبار نزد شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران باقی مانده باشد، شرکت‌های مذکور می‌توانند گواهی اعتباری یادشده را از طریق شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور و بدون گردش ریالی آن در حساب‌های خزانه تسویه نمایند.
ماده11ـ در صورتی که در پایان هر سه ماه، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ناشی‌از تولید نفت‌خام یا شرکت توانیر با احتساب گواهی اعتباری دریافتی از دولت (خزانه‌داری کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و معادل ریالی آن به حساب تمرکز وجوه مربوط به نام خزانه نزد آن بانک موضوع ردیف 210105 منظور در جدول شماره (6) قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند. وجوه متمرکز در حساب یاد شده از طریق گردش حساب درآمد عمومی کشور و با درخواست وجه مقامات ذی‌صلاح شرکت‌های ملی نفت ایران و توانیر توسط خزانه از محل ردیف اعتباری شماره 21ـ520000 منظوردر جدول شماره (9) قانون یاد شده تامین و حسب مورد به حساب‌های بانکی شرکت‌های مذکور واریز می‌شود.
تبصره ـ شرکت توانیر مجاز است مبالغ حاصل از تسویه حساب‌های مربوط را به طور متناسب با رعایت متوسط قیمت آزاد برق مندرج در جزء « ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع کننده برق پرداخت کند.
ماده12ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم ازشرکت ملی نفت ایران ظرف چهل و پنج روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء « هـ» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و در پایان سال 1387 تا پایان تیرماه سال 1388 نسبت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند.
ماده13ـ اضافه دریافتی خزانه‌داری کل کشور در چارچوب مقررات بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اعلام خزانه از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به شرکت ملی نفت ایران با آن شرکت تسویه حساب خواهدشد.
ماده14ـ پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکت‌های یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود جز آنچه که در جزء « ک» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور ذکر شده است در بدهکار حساب خزانه‌داری کل کشور، موضوع اجزای « الف» و « ب» بند (7) ماده واحده قانون یاد شده منظور و بر این اساس با شرکت یادشده تسویه حساب می‌شود.
ماده15ـ رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع اجزای « الف» و « ب» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مربوط به حساب‌های سال 1387، در سال‌های آتی نیز الزامی است.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 12/5/1387به تأییـد مـقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

جدول موضوع بند « ج» ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور(هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض‌تکلیفی فرآورده‌های‌نفتی در سال1387)
ارقام: لیتر/ ریال

نام فرآورده : بنزین 1000 ریالی
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 166.52
مالیات و عوارض : 8/230
نام فرآورده : بنزین 1400 ریالی
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 166.52
مالیات و عوارض : 08/323
نام فرآورده : بنزین 4000 ریالی
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 166.52
مالیات و عوارض : 08/923
نام فرآورده : بنزین 5400 ریالی
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 166.52
مالیات و عوارض : 15/1246
نام فرآورده : نفت سفید
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 174.43
مالیات و عوارض : 00/15
نام فرآورده : نفت گاز (عمومی)
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 117.20
مالیات و عوارض : 00/15
نام فرآورده : نفت گاز (نیروگاهی)
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 98.08
مالیات و عوارض : 32/5
نام فرآورده : نفت کوره (عمومی)
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 140.15
مالیات و عوارض : 50/4
نام فرآورده : نفت کوره (نیروگاهی)
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 140.08
مالیات و عوارض : 46/1
نام فرآورده : گاز مایع
جمع هزینه‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش : 66.70
مالیات و عوارض : 32/0

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18478
تاریخ تصویب :
1387/5/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :