جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

اصلاح بند « ج» ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره75582/ت40190کبانک توسعه صادرات ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ8/4/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسـلامی موضوع نامه شـماره 10870هـ/ب مورخ 10/2/1387 و با رعایت جزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
در بند « ج» ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 64643/ت37264ک مورخ 26/4/1386 عبارت « تنظیم نرخ سود جدید با بدهکاران و ارسال فهرست آن جهت تصویب مرجع قانونی مربوط» جایگزین عبارت « اختیار اعمال نرخ سود جدید» می‌شود.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 12/5/1387 به تـأیید مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18478
تاریخ تصویب :
1387/5/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك توسعه صادرات ایران
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :