جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (1) ماده (2) آیین‌نامه انتشار اوراق مشارکت بانک مسکن شماره75573/ت40187کوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/4/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 10886هـ/ب مورخ 12/2/1387 و با رعایت جزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
در تبصره (1) ماده (2) آیین‌نامه انتشار اوراق مشارکت بانک مسکن، موضوع جزء (7ـ2) بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 135259/ت38493هـ مورخ 23/8/1386 عبارت « نرخ سود مشارکت مدنی انبوه‌سازان با تصویب مرجع قانونی مربوط مجاز است.» جایگزین عبارت « نرخهای موضوع مشارکت مدنی این آیین‌نامه از شمول نرخهای تسهیلات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار خارج می‌باشد» می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 12/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18478
تاریخ تصویب :
1387/5/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :