جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص افزایش مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان شماره78238/ت40311هـوزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 5155/ص/87 مورخ 29/3/1387 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1354ـ تصویب نمود:
1ـ از تاریخ 1/1/1387 کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان) که تا پایان سال 1386 برقرار شده‌اند به میزان هفده و نیم درصد (5/17%) مستمری استحقاقی اسفندماه 1386 افزایش می‌یابد.
2ـ مستمری‌بگیرانی که مستمری آنان بدون لحاظ ترمیم موضوع ماده (111) قانون تأمین اجتماعی، طی سنوات قبل از سال 1386 برقرار شده است علاوه بر افزایش موضوع بند (1) به ازاء هر سال کامل دریافت مستمری معادل چهار دهم درصد (4/0%) حداقل مستمری سال 1387 پرداخت می‌گردد.
3ـ جهت رعایت اصل دوران بیمه‌پردازی و حمایت از مستمری‌بگیران سالمند و پرسابقه به آن دسته از مستمری‌بگیرانی که مازاد بر (25) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و مستمری آنان قبل از سال 1386 برقرار گردیده است علاوه بر افزایش موضوع بندهای (1) و (2) به نسبت هر سال مازاد بر (25) سال معادل چهاردهم درصد (4/0%) حداقل مستمری سال 1387 پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ افزایش موضوع بندهای (2) و (3) در مجموع نباید از مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال بیشتر گردد.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18481
تاریخ تصویب :
1387/4/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :