جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با افراد شرکتها و یا تشکلهای حقوقی غیردولتی در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی شماره77961/ت40006هـمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/3/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد یکساله برای هر دوره به صورت کار معین" href="/tags/18364/قرارداد-انجام-کار-معین/" class="link">قرارداد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها و یا تشکلهای حقوقی غیردولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده‌اند در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره ـ در مواردی که مجموعه فعالیتی مانند طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان به صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات تنخواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می‌شود از مفاد این بند مستثنی است.
کلیه دستگاههای موضوع بند (1) موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شرکتها و تشکلهای حقوقی غیردولتی که عهده‌دار انجام فعالیتهای آن دستگاه می‌باشند براساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند (1) را اجرا کنند.
3ـ دستگاههای یادشده به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد مجدد با شرکتها و تشکلهای حقوقی غیردولتی جهت انجام فعالیتهای مربوط (موضوع بند (1) این تصویب‌نامه) نخواهندبود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18481
تاریخ تصویب :
1387/3/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت كار و امور اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :