جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

ماده واحده « اختصاص سهمیه به داوطلبان جزیره ابوموسی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» شماره3326/دش(مصوب جلسه 625 مورخ 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 625 مورخ 21/3/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 2/12/1386 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماده واحده « اختصاص سهمیه به داوطلبان جزیره ابوموسی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ به داوطلبان بومی جزیره ابوموسی برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان هرمزگان، سهمیه ویژه اختصاص می‌یابد.
تبصره1ـ منظور از بومی بودن سکونت مستمر داوطلب بمدت حداقل سه سال در جزیره ابوموسی می‌‌باشد.
تبصره2ـ تعیین میزان و تعداد سهمیه برای هر سال و آیین‌نامه اجرائی این ماده واحده بطور مشترک توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب خواهدشد».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18481
تاریخ تصویب :
1387/3/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :