جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور شماره هـ/87/256



تاریخ: 6/5/1387
شماره دادنامه: 311
کلاسه پرونده: 87/256
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای لطیف پرتوی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 18 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/927 موضوع شکایت آقای عطاء اله مرادی تمامی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت به خواسته بازنشستگی پیش‌از موعد بابت مشاغل سخت و زیان‌آور به‌شرح دادنامه1733 مورخ 17/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب بند 3 ماده 13 آیین‎نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 مصوب 22/12/1380 هیأت وزیران ایام و مواردی که در فواصل اشتغال بیمه‌شده به کارهای سخت و زیان‌آور واقع شود، توالی اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می‎گردد از جمله آن، غیبت غیرموجه بیش از ده روز در هر سال که منجر به اخراج و انفصال موقت و یا دائم شده باشد است و حال آنکه در خصوص شاکی که حسب دفاعیات اداره طرف شکایت مجموعاً در سالهای 1365 ـ 1366 ـ 1369 ـ 1370 ـ1380 ـ 1381 ـ 1383 بیش از ده روز غیبت غیرموجه داشته و منجر به اخراج و انفصال وی نشده است، شرایط مذکور محقق نبوده و در واقع توالی اشتغال شاکی از بین نرفته است. مضافاً اینکه بموجب نظریه مورخ 1/8/1384 کمیته استانی، شغل شاکی در شرکت صنایع پلاستیک شمال از مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده و نامبرده واجد اوصاف و شرایط مقرر در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب1354 می‎باشد، بناء علیهذا شکایت شاکی را محمول بر صحت و وارد تشخیص و حکم به بازنشستگی پیش از موعد شاکی در مشاغل سخت و زیان‌آور صادر و اعلام می‌نماید. بـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1073 موضوع شکایت آقای لطیف پرتوی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت به خواسته بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور به شرح دادنامه 467 مورخ 27/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه حسب اعلام طرف شکایت شاکی در سالهای 1364 ـ 1365 ـ 1366 ـ 1367 ـ 1375 ـ 1378 و 1380 بیش از 10 روز غیبت غیرموجه داشته است که از مصادیق فاصله خدمتی بوده و موجب زایل شدن توالی اشتغال شاکی به مدت 20 سال کامل گردیده است، علیهذا در خصوص موضوع شکایت تخلف از قوانین و مقررات مربوطه مشهود نبوده مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق بند (ج) ماده 13 آیین‎نامه اجرائی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین‌اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده76 مصوب1371، مصوب 1380، غیبت غیرموجه بیش از 10 روز در هر سال از جمله مصادیق تناوب در خدمت سخت و زیان‌آور به شمار آمده است. نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک و لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت مدت غیبت غیرموجه شاکیان بیش از حد مقرر در بند (ج) ماده 13 آیین‎نامه فوق‎الذکر بوده است، بنابراین دادنامه شماره 467 مورخ 27/4/1386 شعبه یازدهم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ نداشتن سابقه خدمت متوالی یا متناوب لازم و کافی در مشاغل سخت و زیان‌آور صحیح و موافق اصول و مقررات می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.





هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18483
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی

موضوع :