جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر شماره 85322/ت35464هـوزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/5/1387 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/16809 مورخ 17/4/1385 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (2) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام‌رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ـ مصوب 1384ـ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر

فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود) مؤسسه‌ای انتفاعی و غیردولتی است که از محل گردآوری وجوه بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی، منابع لازم برای اجراء و سرمایه‌گذاری در طرحهای مربوط به بهسازی و نوسازی بافتهای پیرامون حرمین مطهر حضرت امام رضا علیه‌السلام و حضرت معصومه سلام‌الله علیها (که در این اساسنامه به اختصار « حرمین مطهر» نامیده می‌شود) را تأمین و تجهیز می‌کند.
ماده2ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است. حوزه علمیات اجرایی صندوق در محدوده بافت فرسوده و پیرامون مصوب اطراف حرمین مطهر است.
ماده3ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.
ماده4ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است.
ماده5 ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال است که از محل منابع موضوع تبصره (1) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم‌مطهر حضرت امام‌رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ـ مصوب 1384ـ به عنوان آورده اولیه دولت و نیز مشارکت بخش غیردولتی از طریق آورده نقدی و غیرنقدی تأمین می‌شود.
تبصره ـ سهم دولت از سرمایه صندوق همواره حداکثر بیست درصد (20%) است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و داراییها
ماده6 ـ موضوع فعالیت صندوق عبارتست از:
الف ـ گردآوری وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و استفاده از منابع ارزی در اختیار دولت به منظور تأمین مالی پروژه‌های مصوب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده واقع در محدوده طرح حرمین مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ب ـ اخذ انواع تسهیلات از منابع پولی و بانکی، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن با رعایت مقررات مربوط به منظور پیشبرد وظایف صندوق.
پ ـ بررسی، ارزیابی و نظارت بر کلیه پروژه‌هایی که توسط صندوق تأمین مالی می‌شوند.
ت ـ طراحی ساز و کارهای لازم برای جلب مشارکت ساکنان محدوده حرمین مطهر برای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌ها.
ث ـ اعطای تسهیلات در جهت مشارکت با سازندگان و انبوه‌سازان به منظور تسریع در ساخت و سازهای درون بافت با هدف ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های مصوب واقع در محدوده طرح حرمین مطهر.
ج ـ مدیریت و بهره‌برداری از هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ صندوق مجاز به قبول سرمایه یا سهام شرکتها به عنوان وقف یا هدیه که مشروط به اداره آن سرمایه یا سهام در بلند مدت (بیش از 10 سال) باشد نیست.
ماده7ـ داراییهای صندوق عبارت از وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حسابها و اسناد دریافتنی، موجودی زمین و مستغلات، انواع حق‌الامتیازها (از جمله حق کسب و پیشه، عوارض پروانه و تراکم شهرداریها)، انواع هدایا، وقفها و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع داراییهای جاری و ثابت مورد نیاز برای فعالیت صندوق می‌باشد.
تبصره ـ منابع مالی ناشی از اعتبارات ردیفهای بودجه عمومی دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌تواند مورد استفاده صندوق باشد.
فصل سوم ـ ارکان صندوق
ماده8 ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
الف ـ هیئت امناء .
ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل.
پ ـ بازرس.
ماده9ـ هیئت امنای صندوق مرکب از پنج نفر به شرح زیر است:
الف ـ وزیر مسکن و شهرسازی (رییس هیئت امناء).
ب ـ استاندار خراسان رضوی.
پ ـ استاندار قم.
ت ـ دونفر از فعالان و خبرگان بخش مسکن و امور مالی و سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی با انتخاب رییس هیئت امناء برای مدت سه سال. تغییر افراد مذکور قبل از پایان دوره سه ساله و انتخاب مجدد آنها توسط رییس هیئت امنا بلامانع است.
تبصره ـ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دبیرخانه هیئت امناء بوده و مدیرعامل آن، سمت دبیری هیئت‌امناء را بر عهده دارد.
ماده10ـ جلسات هیئت‌امناء با حضور چهارنفر از اعضا رسمیت یافته و حداقل دوبار در سال به دعوت رییس هیئت‌امناء یا مدیرعامل صندوق تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهدبود.
ماده11ـ وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق عبارتست از:
الف ـ تصویب سیاستهای کلی، راهبردها، برنامه‌های بلند مدت، بودجه و صورتهای مالی سالانه و نحوه تقسیم سود.
ب ـ انتخاب و عـزل و همچنین تعیـین حـقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد رییـس هیئت ‌امـنا با رعایت قانـون و مقررات مدیـریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ .
پ ـ انتخاب و عزل بازرس و تعیین حق‌الزحمه آن.
ت ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
ث ـ نظارت عالیه و همه جانبه برای اطمینان از صحت و کارایی فعالیت مدیران در راستای اهداف تعیین شده.
ج ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در چارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.
چ ـ تصویب ایجاد شعبه‌های لازم با پیشنهاد هیئت مدیره.
ح ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها.
خ ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران.
ماده12ـ هیئت مدیره مرکب از پنج نفر است که حداقل دو نفر آنان تمام وقت موظف خواهندبود. در ترکیب اعضای هیئت مدیره باید حداقل دو نفر آشنا به بازار سرمایه و امور مالی وجود داشته باشد. رییس هیئت‌مدیره توسط اعضای هیئت مدیره و با تأیید رییس هیئت امنا انتخاب می‌شود.
تبصره ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت چهارسال با پیشنهاد رییس هیئت‌امنا و تصویب هیئت‌امنا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.
ماده13ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه دو بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده14ـ هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت هیئت‌امناء قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر است:
الف ـ پیشنهاد خط مشی کلی و اجرایی صندوق به هیئت امناء.
ب ـ اجرای مصوبات هیئت امناء.
پ ـ تهیه و پیشنهاد برنـامه و بودجه سالانه صنـدوق و ارایه صورتهای مالی سالانه به بازرس (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و هیئت‌امناء.
ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری و مشارکت صندوق با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
ث ـ پیشنهاد ایجاد شعب جهت تحقق اهداف صندوق به هیئت امناء.
ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انجام هرگونه معامله به منظور پیشبرد اهداف پروژه‌های مصوب واقع در محدوده طرح حرمین مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
چ ـ تهیه و تنظیم ضوابط مالی و معاملاتی و غیره و پیشنهاد به هیئت‌امناء.
ح ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیئت‌امناء.
خ ـ نظارت و مدیریت بر حسن جریان امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعملهای لازم.
د ـ تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیره‌های شرکتهای وابسته در صورت لزوم.
ماده15ـ مدیرعامل صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و برای مدت چهارسال توسط هیئت مدیره و تصویب رئیس هیئت‌امناء انتخاب می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و انجام مصوبات هیئت مدیره.
ب ـ استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال، مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان طبق مقررات مربوطه و تعییـن مدیران با رعایـت قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و آیین‌نامه‌های آن.
پ ـ کلیه قراردادها، چکها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، مجری است، مدیرعامل در صورت لزوم می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.
ت ـ نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشکری، مؤسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله صلح و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سودگند با حق توکیل به غیر.
ث ـ تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.
ج ـ افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای صندوق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر صندوق است.
چ ـ ارایه پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.
ح ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.
خ ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
د ـ ایفای سایر وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.
تبصره ـ انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده16ـ بازرس صندوق برای مدت یک سال مالی و توسط هیئت‌امناء و از میان حسابداران رسمی کشور انتخاب می‌شود. بازرس موظف است بررسی لازم در خصوص انطباق نحوه اداره صندوق و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و به حسابها و صورتهای مالی صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به هیئت امناء ارایه کند. بازرس مکلف است گزارش خود را در خصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهارماه از پایان سال مالی به هیئت‌امناء ارایه کند. بازرس از طریق مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی، حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد.
فصل چهارم ـ سایر موارد
ماده17ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده18ـ سهم دولت از سود خالص صندوق در هر سال مالی با رعایت تبصره ماده (5) این اساسنامه و پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می‌شود.
ماده19ـ احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مقررات اداری و استخدامی در اینگونه صندوقها و مؤسسات انتفاعی غیردولتی لازم‌الاجرا است در مورد این اساسنامه نیز لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18489
تاریخ تصویب :
1387/5/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :