جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص آماده‌سازی اراضی موضوع برنامه واگذاری حق بهره‌برداری (اجاره بلندمدت تا 99 سال) شماره 87314/ت316کوزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (هـ) تصویب‌نامه یادشده و در جهت تسهیل و تسریع در اجرای برنامه‌های مسکن مهر (مسکن با حق بهره‌برداری از زمین به صورت اجاره 99 ساله) تصویب نمودند:
1ـ آماده‌سازی اراضی موضوع برنامه واگذاری حق بهره‌برداری (اجاره بلندمدت تا 99 سال) زمین به صورت متمرکز توسط اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن انجام می‌گیرد و در کلیه شهرها به جز شهر تهران (که واگذاری آن به صورت مجتمع‌سازی هم قابل انجام است) همزمان با شروع آماده‌سازی قطعات تفکیکی باتعیین بر و کف زمین به گروه‌های (3) تا (5) نفره با برگه واگذاری تحویل متقاضیان می‌گردد. گروه‌های یادشده می‌توانند عملیات اجرایی ساختمان را رأساً و یا از طریق تعاونی‌های مربوط به انجام رسانند و در صورتی که تمایل داشته باشند ساختمان را به صورت مجتمع‌سازی انجام دهند عملیات ساختمانی میتواند از طریق تعاونی برنامه‌ریزی و اجرا گردد.
2ـ حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل اتمام سفتکاری (سازه‌ها ـ کارهای زیربنایی تأسیسات ـ عایق‌های رطوبتی) و نمای خارجی ساختمان‌ها می‌باشد و سایر مراحل ساختمان بسته به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهدبود. شهرداری‌های سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار در پایان مرحله یادشده اقدام نمایند.
3ـ هزینـه‌های مربوط به ساخت مدارس و مساجد براساس ضوابط طرح‌های تفصـیلی در این مناطق مشابه سایر خدمات روبنـایی از طـریق اعـتبارات دولتی و مشارکتـهای داوطلـبانه مردمی (بدون تحمیـل به مالکـین و سازندگان مسکن) تأمین خواهدشد.
4ـ به مـنظور اجرای کامل تعهـدات و اقـدامات مربوط به برنـامه‌های تأمیـن مسکـن، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییـس جمهور مـوظف اسـت اعتـبارات یـارانه‌ای بخـش مسـکن در قانـون بودجه سـال 1387 کل کـشـور را صددرصـد (100%) تخصـیص داده و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است به فوریت این اعتبار را پرداخت نماید تا از طریق بانک مسکن پشتوانه تأمین منابع ساخت مسکن مهر شود.
5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرحهای آماده‌سازی این تصویب‌نامه را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را در راستای اهداف برنامه مسکن گروههای کم‌درآمد هزینه نماید.
6 ـ مسئولیت حُسن اجرای طرح مسکن مهر و واگذاری 99 ساله و تشخیص و نحوه اجرای مفاد این تصویب‌نامه در شهرهای هر استان به عهده شخص استاندار می‌باشد و استانداران موظفند ضمن رفع مشکلات مربوط و موانع با اتخاذ تصمیمات لازم، هماهنگی‌های موردنیاز را در اجرای مصوبات به عمل آورده و با استفاده از امکانات محلی خدمات فنی و اجرایی اقدامات مقتضی را جهت واگذاری و آماده‌سازی اراضی به عمل آورده و گزارش عملکرد مربوط را به طور ماهانه به وزارت مسکن و شهرسازی جهت طرح در شورای مسکن کشور ارایه نمایند.
این تصویب‌نامه جایگزین فصل سوم آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 30332/ت37057هـ مورخ 30/2/1386 می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تـاریـخ 30/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18491
تاریخ تصویب :
1387/5/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كشور
موضوع :