جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره‌های (1) و (2) به آیین‌نامه اجرایی بنـد (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور شماره 87342/ت39442هـوزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/5/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 75578/ت39442ک مورخ 14/5/1387 الحاق می‌شود:
تبصره 1 ـ بهـای برق تولیدی از نیروگاههـای برقابی و سـایر انـرژیهای تجدیدپذیر در هر مرحله (مقاطع سه ماهه)، مطابق قیمت برق تولیدی توسط سایر نیروگاههای شبکه سراسری با احتساب قیمت آزاد گاز طبیعی در تعیین قیمت آزاد برق قابل محاسبه است. شرکت توانیر موظف است طی سال 1387 در چارچوب بودجه مصوب معادل مبلغ یارانه گاز طبیعی و متناسب با برق تولیدی نیروگاههای برقابی و سایر انرژیهای تجدیدپذیر، اعتبار لازم را از محل منابع داخلی هزینه‌های سـرمایه‌ای خود تأمـین و از طریق شرکت توسعـه مـنابع آب و نیـروی ایران برای توسعـه نیـروگاههای برقـابی و نیـز نیـروگاههـای تجـدیدپـذیر اختـصـاص داده و مصرف کند.
تبصره2ـ برای پرداخت علی‌الحساب یارانه برق مصرفی در نه ماهه اول سال جاری الزامی به تأیید سازمان حسابرسی نمی‌باشد.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18491
تاریخ تصویب :
1387/5/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :