جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ سود مقابله با آثار ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت شماره 87340/ت40558کمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 19/5/1387 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و با توجه به تصویب‌نامه شماره 20175/ت39677هـ مورخ 15/2/1387 و جزء «الف» بند (2) تصویب‌نامه شماره 187370/ت454هـ مورخ 17/11/1386 و براساس تصویب‌نامه شماره 51225/ت40176هـ مورخ 9/4/1387 و اصلاحات بعدی ان تصویب نمود:
1ـ تسهیلات موضوع تصویب‌نامه شماره 51225/ت40176هـ مورخ 9/4/1387 علاوه بر سهم تسهیلات اختصاص یافته قبلی از محل حساب ذخیره ارزی به صورت دلاری با دوره بازگشت یک‌ساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردد و نرخ سود آن معادل نرخ سود بین بانکی ارزها در بازار بین‌المللی (LIBOR) به اضافه 3درصد خواهدبود.
2ـ صد در صد وجوه برگشـتی ناشی از اعطای تسهـیلات یـادشـده کـه توسـط بانکهای عامل به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد مجدداً برای اعطای تسهیلات تا پایـان برنامه چهـارم توسعه با رعایـت ضوابط تصویـب‌نامه فـوق‌الذکر و این تصویب‌نامه قابل تخصیص می‌باشد.
3ـ هر یک از بانکها با رعایت ضوابط مربوط می‌توانند عاملیت اعطای تسهیلات موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر را عهده‌دار باشند و تسهیلات مزبور را با معرفی وزارت صنایع و معادن به اشخاص واجد شرایط پرداخت نمایند.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18491
تاریخ تصویب :
1387/5/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :