جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

رأی شماره 349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری 20/5/1387 شماره هـ/87/342تاریخ: 20/5/1387
شماره دادنامه: 349
کلاسه پرونده: 87/342
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جهانگیر اعتمادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 28 بدوی و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست وهشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2327 موضوع شکایت جهانگیر اعتمادی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی شماره 684 مورخ 9/9/1384 کمـیسیون تجـدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه 879 مورخ 23/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجا که شاکی بدون اخذ مجوز از شهرداری نسبت به احداث بنا اقدام و در حین ساخت و ساز علیرغم تذکرات متعدد شهرداری نسبت به توقف عملیات ساختمانی اقدام ننموده و حتی با قطع اشجار و در کاربری فضای سبز و در حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت شیراز مبادرت به احداث بنا نموده و در توجیه عملکرد خود اعلام نموده که حاضر به پرداخت عوارض متعلقه به شهرداری می‎باشد. شعبه با توجه به اینکه رأی کمیسیون طبق موازین قانونی و با اختیارات حاصله از تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها اتخاذ گردیده و شاکی دلیل موجهی جهت نقض رأی فوق‌الاشعار ارائه ننموده، فلذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر می‎نماید. ج ـ شعبه بیست وپنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/358 موضوع شکایت علی اعتمادی به طرفیت شهرداری منطقه یک شیراز به خواسته اعتراض به رأی 542 مورخ 24/11/1384 و 420 مورخ 29/2/1384 کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1273 مورخ 16/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده اعتراض مؤثری ندارد که اقدام خوانده را مخدوش سازد و تخلفی از مقررات هم در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر می‎رسد، بنابراین موجبی جهت موجه بودن شکایت شاکی وجود ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. دـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/787 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علی اعتمادی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه 1273 مورخ 16/10/1385 صادره از شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1302 مورخ 30/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، اولاً در تصمیم کمیسیون ماده صد (معترض عنه) دقیقاً و صراحتاً اعلام نگردیده که بنای احداثی با کدام یک از اصول و مقررات سه گانه (معماری، فنی، بهداشتی) مغایرت دارد. ثانیاً در مورد ضرورت تخریب بنای احداثی نیز اظهارنظری بعمل نیامده است. لذا بنابه مراتب فوق‌الاشعار و مستند به ماده 47 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 با پذیرش تجدیدنظر خواهی حکم به فسخ دادنامه معترض عنه و نتیجتاً نقض تصمیم 28/2/1384 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری شیراز و احاله به کمیسیون همعرض را صادر و اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک ملک مبادرت به اخذ پروانه و موافقت شهرداری منطقه محل وقوع ملک نمایند. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر پرونده شاکیان بدون اخذ پروانه احداث ساختمان از شهرداری در باغات واقع در منطقه قصرالدشت که احداث بنا در آنها ممنوع بوده اقدام به احداث ساختمان غیر مجاز نموده‎اند. بنابراین رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که به تجویز تبصره یک ماده 100 قانون مزبور مبنی بر قلع بنای غیر مجاز صادر شده موافق قانون بوده و در نتیجه دادنامه قطعی شماره 879 مورخ 23/5/1386 شعبه 28 دیوان مشعر بر رد اعتراض شاکی نسبـت به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18491
تاریخ تصویب :
1387/5/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :