جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

رأی شماره 1059 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بطرفیت شرکت جهاد نصرگلستان شماره هـ/85/801تاریخ: 27/9/1386
شماره دادنامه: 1059
کلاسه پرونده: 85/801
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت جهاد نصر گلستان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 18 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/211 موضوع شکایت روح‌اله نقیبی بطرفیت شرکت ماشین‌آلات استان گلستان بخواسته، درخواست سوابق از 24/2/1362 لغایت 4/5/1365 جهت لحاظ در بازخریدی و دریافت حق سنوات و اضافه‌کاری دو شیفت بودن بشرح دادنامه شماره 563 مورخ 11/4/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت طرف شکایت حسب اساسنامه وابسته به مؤسسه عمومی غیردولتی جهاد نصر بوده و مؤسسه جهاد نصر نیز حسب اساسنامه آن مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و حسب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مؤسسه جهاد نصر یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌باشد و به موجب قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب11/7/1374 مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده، علیهذا قرار رد ایراد مطروحه مؤسسه طرف شکایت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد..... ب ـ شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2111 موضوع شکایت عبدالحسین صابری بطرفیت، شرکت ماشین‌آلات نصر استان گلستان گرگان بخواسته، درخواست سوابق سال 1362 لغایت 1365 جهت لحاظ در بازخریدی و دریافت حق سنوات اضافه‌کاری دو شیفت، بشرح دادنامه شماره 121 مورخ 2/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه شرکت جهاد نصر از مصادیق واحدهای موضوع ماده11 قانون دیوان عدالت اداری و اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی نبوده است، لذا قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‎الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 12 قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 11/3/1376 مؤسسه جهادنصر در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب1373 قلمدادشده و به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1374 رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنا به جهات فوق‌الذکر و با عنایت به اساسنامه شرکت جهادنصر گلستان (سهامی خاص) که وابسته به مؤسسه عمومی غیردولتی جهادنصر می‌باشد، دادنامه شماره 563 مورخ 11/4/1385 شعبه هیجدهم دیوان در حد اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص بطرفیت شرکت مذکور صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18491
تاریخ تصویب :
1386/9/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :