جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شماره89077/ت39284هـوزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 177993ـ60 مورخ 23/11/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 32395/ت31907هـ مورخ 12/6/1384 الحاق می‌گردد:
« 17ـ اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانکی و مؤسسات مالی مجاز، ارائه تضمین‌های موردنیاز، تعهد، ظهرنویسی، قبول و پرداخت اوراق تجاری و به امانت گذاردن و وثیقه هر نوع اسناد و مدارک در رابطه با تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط.»
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 28268/30/87 مورخ 16/5/1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18494
تاریخ تصویب :
1387/4/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :