جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی شماره89224/ت35365کمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت کشور
وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره11034/ت34918 هـ مورخ 9/2/1385 بنابه پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (70) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1ـ قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ .
2ـ شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
3ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی.
ماده2ـ به منظور هماهنگی و تصمیم‌گیری در امور برنامه‌ریزی، توسعه و عمران استانها و نظارت بر آنها و هدایت و تصویب طرحها در چهارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب در کلیه استانهای کشور، شورا تشکیل می‌شود.
ماده3ـ اعضای شورا به شرح زیر می‌باشند:
1ـ استاندار (رییس)
2ـ معاون‌برنامه‌ریزی استانداری (دبیر بدون حق رأی)
3ـ معاون عمرانی استانداری.
4ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
5 ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
6 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.
7ـ رییس سازمان بازرگانی استان.
8 ـ مدیرکل راه و ترابری استان.
9ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان.
10ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان.
11ـ رییس سازمان آموزش و پرورش استان.
12ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
13ـ مدیرکل تعاون استان.
14ـ رییس شورای هماهنگی بانکهای استان.
15ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان.
16ـ مدیرکل اطلاعات استان.
17ـ مدیرکل تربیت بدنی استان.
18ـ رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
19ـ مدیرکل دفتر روستایی استانداری.
20ـ دو نفر صاحب نظر ترجیحاً از اساتید دانشگاه به پیشنهاد استاندار و تصویب شورا (بدون حق رأی).
21ـ یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (بدون حق رأی).
ماده4ـ وظایف شورا براساس ماده (71) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (83) قانون می‌باشد.
تبصره ـ موضوعات ارجاع شده توسط هیئت‌وزیران و شوراهای عالی نیز در دستور جلسات شورا قرار می‌گیرد.
ماده5 ـ هنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرایی از مسئول آن دستگاه با حق رأی برای شرکت در جلسه شورا دعوت به عمل می‌آید.
ماده6 ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هریک از شهرستانهای استان از فرماندار آن شهرستان برای شرکت در جلسه با حق رأی دعوت به‌عمل آورد.
ماده7ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به مسایل آمایش از نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حق رأی دعوت به عمل آورد.
ماده8 ـ شورا حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد که با حضور حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر دارای حق رأی اتخاذ می‌شود.
ماده9ـ اعضای شورا شخصاً ملزم به شرکت در جلسات شورا هستند.
تبصره ـ جلسه‌های شورا به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و در غیاب او جلسه شورا به ریاست یکی از معاونان استانداری به انتخاب استاندار تشکیل خواهدشد.
ماده10ـ دبیرخانه شورا در استانداری خواهد بود و وظایف آن به شرح زیر است:
الف ـ تهیه دستور کار جلسه‌های شورا، یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رییس شورا و اطلاع کتبی آن به اعضا.
ب ـ ارسال تصمیمات شورا، ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، برای اعضا و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط.
ج ـ پیگیری مصوبات شورا.
ماده11ـ مصوبات شورا پس از ابلاغ برای دستگاههای اجرایی و ستادی استان لازم‌الاجرا است.
ماده12ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کارگروههای تخصصی به‌شرح زیر در هریک از استانهای کشور تشکیل می‌شود:
1ـ کارگروه تخصصی امور زیربنایی.
2ـ کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی.
3ـ کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی.
4ـ کارگروه تخصصی تحول اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات.
5 ـ کارگروه تخصصی آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار.
6 ـ کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری.
7ـ کارگروه تخصصی بانوان و خانواده.
8 ـ کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی.
9ـ کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی.
10ـ کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
ماده13ـ اجرای تصمیمات کارگروههای تخصصی منوط به تصویب شورا است.
ماده14ـ دبیرخانه کارگروههای تخصصی موضوع بندهای 5.4.3.2.1 و 7 در استانداری و دبیرخانه کارگروه‌های تخصصی موضوع بندهای 6 ، 8 ، 9 و 10 به ترتیب در سازمان کار و امور اجتماعی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی استان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خواهدبود.
ماده15ـ کارگروههای تخصصی می‌توانند متناسب با وظایف محول شده، گروههای کاری و کارشناسی در هریک از زمینه‌ها و محدوده‌های جغرافیایی تشکیل دهند. عناوین، وظایف و اعضای گروههای کاری به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده16ـ اعضای کارگروههای تخصصی موظفند حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، پیشنهادهای خود را برای طرح در کارگروه به صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند و پیشنهادها حسب نوبت و به ترتیب در کارگروه مطرح می‌شوند.
تبصره ـ دبیر کارگروه تخصصی موظف است دستور کار هر جلسه کارگروه را حداقل یک هفته قبل از برگزاری آن جلسه با هماهنگی رییس کارگروه تخصصی تهیه و به صورت کتبی به آگاهی اعضا برساند.
ماده17ـ جلسه کارگروههای تخصصی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با تأیید اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ و به شورا اعلام می‌شود.
تبصره ـ دبیر کارگروه تخصصی موظف است از مدیران دستگاههای اجرایی غیر عضو هنگام طرح مباحث مربوط برای شرکت در جلسه با حق رأی دعوت به عمل آورد.
ماده18ـ اعـضای کارگـروهها موظفند شخصاً در جلسه کارگروه شرکت نمایند. در غیاب هریک از اعضا نماینده تام‌الاختیار او می‌تواند با هماهنگی کارگروه در جلسه شرکت نماید.
ماده19ـ کارگروههای تخصصی موظفند پیشنهادها و موضوعاتی را که توسط شورا به آنها ارجاع می‌شود بررسی و درخصوص آنها اظهارنظر نمایند.
تبصره ـ دبیر کارگروه تخصصی موظف است یک نسخه از صورتجلسه کارگروه تخصصی را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
ماده20ـ اعضا و وظایف کارگروه تخصصی امور زیربنایی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (رییس).
2ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری (دبیر).
3ـ نماینده تام‌الاختیار معاون برنامه‌ریزی استانداری.
4ـ مدیرکل راه و ترابری استان.
5 ـ مدیرعامل شرکت مخابرات استان.
6 ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
7ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان.
8 ـ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان.
9ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.
10ـ یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان.
11ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان.
12ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان.
13ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان.
14ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
15ـ مدیرکل منابع طبیعی استان.
16ـ رییس شرکت ملی گاز استان.
17ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی با تشخیص معاون امور عمرانی استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع بند (الف) این ماده، اشخاص زیر نیز بدون حق رأی در جلسه‌های کارگروه شرکت می‌نمایند:
1ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
2ـ یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای استان.
3ـ سه نفر صاحب‌نظر دانشگاهی در امور مربوط، به پیشنهاد کارگروه با تأیید استاندار.
ب ـ وظایف:
1ـ بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بخشهای مربوط به راه و ترابری، پست و مخابرات (ICT)، انرژی، عمران شهری، روستایی و عشایری استان در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش، توسعه و عمران استان.
2ـ پیشنهاد بودجه بخشهای مربوط در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور و بررسی مطالعات انجام‌شده درخصوص توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست ‌محیطی پروژه‌های جدید و اعتبارات موردنیاز آنها.
3ـ ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری.
4ـ شناسایی و تدوین اولویتهای پژوهشی در امور زیربنایی و ارایه به دبیرخانه شورا.
5 ـ بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان در چارچوب اهداف، برنامه‌ها و سیاستهای بخش انرژی کشور.
6 ـ پیشنهاد بودجه سالانه استان برای اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از محل منابع عمومی ـ ملی و استانی ـ و درآمدهای استان، تعیین سهم هریک از دستگاههای اجرایی استان و پیشنهاد توزیع بودجه پیشنهادی بین شهرستانهای مختلف استان.
7ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر:
7ـ1ـ کنترل و نظارت بر حمل کالا و مسافر و ارتقای بهره‌وری و افزایش ایمنی در فعالیتهای مختلف حمل و نقل.
7ـ2ـ هماهنگی در توسعه سیستم‌های گازرسانی و انتقال و پخش فرآورده‌های نفتی.
7ـ3ـ تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری مردمی در بخشهای مرتبط.
7ـ4ـ کاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدی بخشهای مربوط.
7ـ 5 ـ جذب کمکها و مشارکتهای مردمی برای اقدامات عمرانی بخش مربوط به‌توزیع مناسب آنها.
7ـ6 ـ ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای مؤثر در اجرای طرحهای جامع شهرها و برنامه‌های مصوب توسعه و عمران ناحیه‌ای برای رفع موانع اداری، مالی و اجرایی طرحهای یادشده.
7ـ7ـ طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها.
7ـ 8 ـ طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی.
7ـ9ـ آگاه‌سازی، تبلیغ و ترویج و آموزش در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان، تعیین دستگاههای اجرایی مسئول و پیگیری اجرای آن.
7ـ10ـ تشکیل واحد مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف استان.
7ـ11ـ اصلاحات و تجدیدنظرهای اصلاحی موردنیاز در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی براساس ارزیابیهای انجام شده.
ماده21ـ اعضا و وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس).
2ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر).
3 ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان.
4ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
5 ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان.
6 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
7ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان.
8 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.
9ـ مدیرکل تعاون استان.
10ـ مدیرکل منابع طبیعی استان.
11ـ رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان.
12ـ رییس سازمان بازرگانی استان.
13‌ـ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان.
14ـ سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب رؤسای بانکها (در استان تهران به‌پیشنهاد استاندار و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی).
15ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان (دراستان به پیشنهاد استاندار و تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
16ـ مدیرکل گمرک استان.
17ـ مدیرکل راه و ترابری استان.
18ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
19ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی به تشخیص معاون برنامه‌ریزی استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده، اشخاص زیر بدون حق رأی در جلسه‌های کار گروه شرکت می‌نمایند:
1ـ رییس مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی استان.
2ـ رییس اتاق تعاون استان.
3ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان.
4ـ رییس خانه صنعت و معدن استان.
5 ـ سه نفر از صاحب نظران دانشگاهی در امور صنعت، کشاورزی و خدمات به انتخاب استاندار.
6 ـ نماینده یکی از سازمانهای بیمه‌ای به انتخاب معاون برنامه‌ریزی استاندار و تأیید شورا.
ب ـ وظایف:
1ـ بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بخشهای مربوط به آب، کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت و معدن، خدمات بازرگانی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و سایر امور خدماتی در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.
2ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مربوط در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور.
3ـ تدوین اولویتهای پژوهشی بخشهای مربوط جهت ارایه به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
4ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط بخشهای مربوط در اجرای پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای استان.
5 ـ بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه‌های عمرانی جدید استانی و اعتبارات مورد نیاز آنها.
6 ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر:
6 ـ1ـ رفع مشکلات اجرایی و ایجاد زمینه لازم به منظور توسعه بخشهای ذی‌ربط.
6 ـ2ـ ارتقای بهره‌وری از منابع و نهاده‌های بخشهای ذی‌ربط.
6 ـ3ـ مصرف آب بازیافتی به منظور تأمین بخشی از آب کشاورزی.
6 ـ4ـ پوشش و توسعه بیمه‌های محصولات کشاورزی و دامی.
6 ـ 5 ـ واگذاری وظایف امور فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی.
6 ـ6 ـ هماهنگ نمودن برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت سازمانهای مرتبط با بخشهای زیر مجموعه.
6 ـ7ـ توسعه فعالیتهای بخشهای ذی‌ربط با تأکید بررفع نیازهای استان، منطقه وکشور.
6 ـ 8 ـ تنظیم خط‌مشی‌های صادرات استان و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات فرآورده‌های تولیدی و خدماتی استان، بررسی و رفع مشکلات و موانع موجود در بخش صادرات.
6 ـ 9ـ حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از طریق توسعه مشارکت مردمی، فراهم آوردن امکانات زیربنایی، تسهیلات اعتباری و واگذاری با هدف اصلاح ساختار بخشهای مربوط.
6 ـ10ـ ایجاد زمینه لازم به منظور توسعه صنایع کوچک دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی.
6 ـ11ـ انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از محدوده‌های جمعیتی از طریق هماهنگی با کارگروه تخصصی امور زیربنایی.
6 ـ12ـ ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، در جهت اتخاذ تسهیلات لازم و رفع موانع و مشکلات بخشهای مربوط به شورا.
6 ـ13ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط جهت استفاده بهینه از امکانات موجود در بخشهای مربوط.
6 ـ14ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط در بررسی موضوعات.
6ـ 15ـ فراهم کردن زمینه اجرای برنامه‌های مصوب توسعه بخشهای مربوط.
6 ـ16ـ هماهنگی در ارایه تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی.
تبصره1ـ دبیرخانه کارگروه، کانون مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در سطح استانها بوده و رابط اصلی مراوده با سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مرکزی پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد.
تبصره2ـ به‌منظور تقویت توان کارشناسی کارگروه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، نسبت به ارایه کمکهای آموزشی و فنی مربوط اقدام می‌نماید. کارگروه مکلف است گزارش عملکرد خود را در زمینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به صورت دوره‌ای (حداقل هر سه ماه یک بار) به سازمان مذکور ارایه نماید.
تبصره3ـ با‌ تشکیل ‌این کارگروه، تصویب‌نامه شماره 26420/ت31228هـ مورخ 1/6/1383 و اصلاحیه بعدی آن موضوع ستاد تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری استان لغومی‌گردد.
تبصره4ـ با تشکیل کارگروه تخصصی یادشده، کمیته توسعه صادرات استان موضوع ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (36) قانون، به عنوان زیرمجموعه این کارگروه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ماده22ـ اعضاء و وظایف کارگروه تخصصی اموراجتماعی و فرهنگی به‌شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون سیاسی و امنیتی استاندار (رییس).
2ـ مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری (دبیر)
3ـ نماینده تام‌الاختیار معاونت برنامه‌ریزی استانداری.
4ـ مشاور استاندار در امور بانوان.
5 ـ رییس سازمان آموزش و پرورش استان.
6 ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان.
7ـ مدیرکل اطلاعات استان.
8 ـ رییس کل دادگستری استان.
9ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان.
10ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان.
11ـ مدیرکل تربیت بدنی استان.
12ـ رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان.
13ـ سه نفر از رؤسای دانشگاههای استان به انتخاب استاندار.
14ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان.
15ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
16ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
17ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان.
18ـ یکی از فرمانداران به انتخاب فرمانداران استان.
19ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان.
20ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان.
21ـ رییس سازمان بهزیستی استان.
22ـ مدیرکل ثبت احوال استان.
23ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی با تشخیص معاون سیاسی و امنیتی استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده، نمایندگان نهادها و تشکلهای زیر بدون حق رأی در جلسه‌های کارگروه شرکت می‌کنند:
1ـ مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان.
2ـ یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای یادشده.
3ـ دو نفر از صاحب‌نظران و یا اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی مرتبط با امور اجتماعی به پیشنهاد کارگروه و تایید استاندار.
ب ـ وظایف:
1ـ بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت بخشهای آموزش، پرورش، پژوهش، فرهنگ و هنر، ورزش، جوانان، تامین اجتماعی و امور قضایی در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش، توسعه و عمران استان.
2ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای امور مرتبط با وظایف کارگروه در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور و برنامه‌های میان مدت.
3ـ برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت جوانان، بسیجیان و شناسایی مسایل، مشکلات و نیازهای آنها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی.
4ـ تدوین اولویتهای پژوهشی بخشهای مرتبط با امور اجتماعی و ارایه به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
5 ـ ارزیابی و نظارت بر عملکرد فعالیت دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش امور اجتماعی و فرهنگی.
6 ـ بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
6 ـ1ـ شناسایی مسایل، مشکلات و نیازهای جوانان استان در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی.
6 ـ2ـ هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه‌های لازم در رفع مشکلات جوانان و کاهش نابرابریهای جنسیتی.
6 ـ3ـ ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط‌مشی‌های اجرایی جهت پیشبرد اهداف امور اجتماعی در استان.
6 ـ4ـ ساماندهی کمکها و جذب منابع غیرطبیعی در چارچوب سیاستهای بخشهای زیرمجموعه.
6 ـ 5 ـ واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی مرتبط به بخش غیردولتی و مراجع ذی‌ربط.
6 ـ6 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در کلیه برنامه‌ها و فعالیتها با هدف مشترک مخصوص در جهت کمک رسانی به اقشار آسیب‌پذیر.
6 ـ7ـ هماهنگی در طراحی ساماندهی گلزار شهدا و مراکز فرهنگی گلزار شهدا.
6 ـ 8 ـ هماهنگی در اجرایی کردن مصوبات مراجع قانونی ذی‌ربط.
ماده23ـ اعضا و وظایف کارگروه تخصصی تحول امور اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات به شرح زیر می‌باشد:
الف اعضاء:
1ـ معاون اداری و مالی استانداری (رییس).
2ـ مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری (دبیر).
3ـ نماینده تام‌الاختیار معاون برنامه‌ریزی استانداری.
4ـ رؤسای یکی از دانشگاههای غیرپزشکی استان به پیشنهاد کار گروه و تأیید استاندار.
5 ـ مدیرعامل شرکت مخابرات استان.
6 ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
7ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان.
8 ـ رییس سازمان آموزش و پرورش استان.
9ـ یکی از فرمانداران استان به انتخاب استاندار.
10ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان.
11ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان.
12ـ دو نفر صاحب‌نظر با عضو هیئت‌علمی دانشگاهها به‌پیشنهاد کارگروه و تأیید استاندار.
13ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
14ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی با تشخیص معاون اداری و مالی استانداری.
تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده، نماینده تشکل‌های غیردولتی موجود در استان مرتبط با فعالیتهای بهره‌وری بدون حق رأی در جلسه‌های کارگروه شرکت می‌نماید.
ب ـ وظایف:
1ـ برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و شوراها یا کمیسیونهای تحول اداری دستگاههای اجرایی استان.
2ـ برنامه‌ریزی ارتقای سلامت نظام اداری و بهبود حکمرانی دولت، در استان.
3ـ راهبری و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب در دستگاههای اجرایی استان.
4ـ پیشنهاد توزیع بودجه سالانه تحول اداری به منظور تحقق برنامه‌های تحول اداری در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه.
5 ـ نظارت بر اجرای تصمیمات شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی و شوراها یا کمیسیونهای تحول اداری دستگاهها در سطح استان.
6 ـ شناسایی واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی.
7ـ برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشهای توجیهی، ترویجی و آموزشی استان با هماهنگی ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
8 ـ تدوین اولویتهای پژوهشی درخصوص تحول اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات، توسعه منابع انسانی و ارایه پیشنهاد به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه.
9ـ بررسی و شناخت مسایل و مشکلات دستگاههای اجرایی استان و شهرستان در اجرای برنامه‌های تحول اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها.
10ـ استانداردسازی بانکهای اطلاعاتی موجود و بررسی طرحهای مورد نیاز برای تشکیل بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استان.
11ـ بررسی و ارایه روشهای نظارت بر آموزشهای شغلی و تخصصی کوتاه‌مدت کارکنان.
12ـ برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات دولت، بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و کل عوامل در کلیه بخشهای اقتصادی در استان.
13ـ برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌ها و اسناد استانی بهره‌وری و هدف‌گذاری و تدوین شاخصهای مؤثر و همچنین تعیین سهم بخشهای مختلف استان در ارتقای بهره‌وری و نظارت بر حسن اجرای آن.
14ـ رهبری و ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف استان در جهت پیشبرد طرحها و برنامه‌های مصوب.
15ـ برنامه‌ریزی جهت اخذ استانداردهای تعالی سازمانی توسط بخشهای مختلف استان با رویکرد اخذ جایزه ملی بهره‌وری.
16ـ بررسی پیشنهادها و طرحهای ارایه شده به کارگروه در خصوص ارتقای بهره‌وری از بخشهای مختلف.
17ـ شناسایی برنامه‌ها و طرحهای موفق در سطح استان و تعمیم و گسترش آن به سایر بخشها و ارایه به سایر استانها و ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور.
18ـ تعریف و طراحی ساز و کارهای لازم در جهت تسریع ارتقای شاخصهای بهره‌وری در بخشهای مختلف استان با جلب همکاری و مشارکت تشکلهای مردمی و گروههای فعال غیردولتی.
19 ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی بین دستگاههای اجرایی استان.
20 ـ برنامه‌ریزی برای توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
21ـ برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی جهت توسعه شبکه‌های LAN و WAN.
22ـ برنامه‌ریزی به منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات جهت اجرا در دستگاههای اجرایی استان.
23ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای لازم در زمینه‌های زیر:
23ـ1ـ خلاقیت، نوآوری، ابتکار و جلب مشارکت دستگاههای اجرایی استان در خصوص ایجاد انگیزه لازم برای افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاهها از طریق استقرار نظام پیشنهادها و ارایه اندیشه‌های نو در دستگاههای اجرایی استان.
23ـ2ـ بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان با مشارکت دستگاههای اجرایی.
23ـ3 ـ ایجاد زمینه‌های مشارکت میان دستگاهها برای اجرای طرحهای استانی در زمینه تحول اداری.
23ـ4ـ جلب مشارکت مردم و واگذاری امور و وظایف به بخش غیردولتی براساس مصوبات شورای‌عالی در سطح استان.
23ـ5 ـ تقویت و توسعه واحدها و نهادهای تصمیم‌گیرنده استانی.
23ـ 6 ـ شناسایی طرحها و برنامه‌های موفق تحول اداری در سطح استان و تعمیم و گسترش آنها به سایر استانها از طریق ارایه برنامه به ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور به همراه گزارش توجیهی و مستندات لازم.
23ـ7ـ اجرای طرحهای مربوط به اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاههای اجرایی استان با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار.
23ـ8 ـ ارائه پیشنهاد برنامه‌ریزی و پیگیری جهت اجرای نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت به شورا.
ماده24ـ اعضاء و وظایف کارگروه تخصصی آمایش، محیط‌زیست و توسعه پایدار به‌شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ استاندار (رییس).
2ـ معاون برنامه‌ریزی استاندار.
3ـ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری (دبیر).
4ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
5 ـ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان.
6 ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح.
7ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان.
8 ـ مدیرکل راه و ترابری استان.
9ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی استان.
10ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان.
11ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
12ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
13ـ مدیرکل اطلاعات استان.
14ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی به تشخیص معاون برنامه‌ریزی استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده، نمایندگان نهادها و تشکلهای زیر نیز می‌توانند بدون حق رأی در جلسات کارگروه شرکت نمایند:
1ـ دو نفر صاحب نظر و یا عضو هیئت علمی دانشگاهها به پیشنهاد کارگروه و تأیید استاندار.
2ـ رییس شورای اسلامی استان.
ب ـ وظایف:
1ـ بررسی و تعیین اولویت رشد برای سطوح مختلف مراکز شهری استان.
2ـ بررسی و اظهارنظر درخصوص مکان پروژه‌های بزرگ عمرانی با عملکرد فرااستانی با توجه به طرحهای توسعه و عمران و ملاحظه‌های زیست محیطی و آمایش سرزمین.
3ـ ایجاد هماهنگی در تهیه نقشه‌های GIS استان.
4ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور آمایش و محیط زیست و پیشنهاد آن به‌دبیرخانه شورا.
5 ـ بررسی و تأیید مناطق مجاز برای استقرار صنایع استان.
6 ـ پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات هیئت‌وزیران درخصوص دولت سبز، در دستگاههای اجرایی استان.
7ـ بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
7ـ1ـ طرح آمایش استان در چارچوب طرح آمایش ملی.
7ـ2ـ چارچوب و خطوط کلی ناظر بر برنامه‌های بلندمدت و میان مدت استان در راستای نظام برنامه‌‌‌ریزی کشور و طرح آمایش استان.
7ـ3ـ اولویت فضاها و محورهای توسعه استان براساس نتایج طرح آمایش ملی و استانی.
7ـ4ـ طرحهای مربوط به نحوه پراکندگی و استقرار جمعیت شهری و روستایی در چارچوب طرحهای توسعه و عمران استان.
ماده25ـ اعضا و وظایف کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ استاندار (رییس).
2ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری.
3ـ رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان (دبیر).
4ـ مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری.
5 ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
6 ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
7ـ رییس سازمان بازرگانی استان.
8 ـ مدیرکل تعاون استان.
9ـ رییس سازمان مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی واقع در استان.
10ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
11ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان.
12ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان.
13ـ رییس یکی از بانکهای استان به انتخاب استاندار.
14ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
15ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان.
16ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان.
17ـ رییس خانه صنعت استان.
18ـ سه نفر از مدیران عامل کارخانجات دولتی و غیردولتی مستقر در استان، به‌انتخاب استاندار.
19ـ دو نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاههای استان به‌پیشنهاد کارگروه و تأیید استاندار.
20ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی به تشخیص معاون برنامه‌ریزی استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده، نمایندگان نهادها، تشکلها و همچنین اشخاص صاحب‌نظر زیر بدون حق رأی در جلسه‌های کارگروه شرکت می‌کنند:
1ـ یک نفر نماینده کارگران با معرفی کانون شورای اسلامی استان.
2ـ نماینده مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای‌اسلامی به عنوان ناظر.
ب ـ وظایف:
1ـ بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.
2ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخش آموزش فنی و حرفه‌ای استان در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور.
3ـ نظارت بر عملکرد مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی و فعالیت مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی در سطح استان و حل مسایل و مشکلات ناشی از عملکرد این مراکز در استان.
4ـ بررسی و تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی درخصوص بازار کار و سیاستهای اشتغال استان و ارایه راه‌حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح استان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیسیون اشتغال حسب مورد.
5 ـ تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت‌های استان و ارایه به‌وزارت کار و اموراجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت جمع‌بندی و تنظیم سند ملی توسعه بخش اشتغال برای تصویب هیئت‌وزیران.
6 ـ ایجاد بانک اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده‌ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی درخصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان.
7ـ ایجاد و بهنگام نمودن بانک طرحهای اشتغالزای استان.
8 ـ تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان و مقایسه آن با سطح ملی.
9ـ بررسی طرحهای توسعه اشتغال و کارآفرینی.
10ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال، سرمایه‌گذاری و آموزش فنی و حرفه‌ای و ارایه پیشنهاد به دبیرخانه شورا.
11ـ نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی استان.
12ـ بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
12ـ1ـ تعیین فعالیتهای اولویت‌دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی (تکلیفی و غیرتکلیفی) استان، با رعایت اولویت اعطای امتیازات ویژه به ایثارگران.
12ـ2ـ توزیع تسهیلات و منابع پیش‌بینی شده استان در قوانین بودجه و سایر مقررات و تصویب طرحها با رعایت اولویت برای ایثارگران با هدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال در استان.
12ـ3ـ شناسایی امکانات و محدودیتهای آموزش فنی و حرفه‌ای استان در زمینه‌های مختلف و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای.
12ـ4ـ ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط‌مشیهای اجرایی آموزش فنی و حرفه‌ای استان به منظور هدفمندنمودن آموزشها و تطبیق آن با نیاز بازار کار.
12ـ5 ـ فراهم‌نمودن بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخشهای مختلف در استان.
12ـ6 ـ پیشبرد اهداف آموزش فنی و حرفه‌ای استان.
12ـ7ـ هماهنگی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه‌یافته استان.
12ـ8 ـ تسهیل و روان‌سازی فعالیت سرمایه‌گذاران در استان.
12ـ9ـ انجام هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم.
12ـ10ـ حمایت، اطلاع‌رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرحهای مولد استان.
12ـ11ـ انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها در واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آنها در ارتباط با حل مسایل و مشکلات اداری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان.
12ـ12ـ هماهنگی لازم برای تشویق، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در استان.
12ـ13ـ برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات.
ماده 26ـ اعضاء و وظایف کارگروه تخصصی بانوان و خانواده به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون سیاسی و امنیتی استاندار (رییس).
2ـ مشاور استاندار در امور بانوان (دبیر).
3ـ نماینده تام‌الاختیار معاونت برنامه‌ریزی استانداری.
4ـ مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری.
5 ـ مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری.
6ـ رییس سازمان آموزش و پرورش استان.
7ـ مدیرکل صدا وسیمای مرکز استان.
8 ـ مدیرکل اطلاعات استان.
9ـ رییس کل دادگستری استان.
10ـ نماینده سازمان ملی جوانان در استان.
11ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان.
12ـ مدیرکل تربیت‌بدنی استان.
13ـ رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان.
14ـ سه نفر از رؤسای دانشگاههای استان به پیشنهاد کارگروه و تأیید استاندار.
15ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان.
16ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
17ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
18ـ مدیرکل کمیته امداد امام‌‌خمینی (ره) استان.
19ـ یکی از فرمانداران به انتخاب استاندار.
20ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان.
21ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان.
22ـ رییس سازمان بهزیستی استان.
23ـ مدیرکل ثبت احوال استان.
24ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی با تشخیص معاون سیاسی و امنیتی استاندار.
تبصره ـ علاوه بر اعضای موضوع این ماده، نمایندگان نهادها و تشکلهای زیر بدون حق رأی در جلسه‌های کارگروه شرکت می‌کنند:
1ـ مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان.
2ـ یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای یادشده.
3ـ دو نفر از صاحب‌نظران و یا اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مرتبط با امور اجتماعی به پیشنهاد کارگروه و تأیید استاندار.
ب ـ وظایف:
1ـ بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت مرتبط با امور بانوان و خانواده در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش، توسعه و عمران استان.
2ـ تدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارایه پیشنهاد به‌دبیرخانه شورا.
3ـ ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.
4ـ بررسی و راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر:
4ـ1ـ شناسایی مسایل، مشکلات و نیازهای بانوان و خانواده استان در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی.
4ـ2ـ هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه‌های لازم در رفع مشکلات بانوان و خانواده و کاهش نابرابری‌های جنسیتی در استان.
4ـ3ـ برنامه‌ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان و خانواده در استان.
4ـ4ـ ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط‌مشی‌های اجرایی جهت پیشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.
ماده27 ـ اعضاء و وظایف کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (رییس).
2ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان (دبیر).
3ـ نماینده تام‌الاختیار معاون برنامه‌ریزی استاندار.
4ـ مدیرکل راه و ترابری استان.
5 ـ مدیرعامل شرکت مخابرات استان.
6 ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان.
7ـ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان.
8 ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری.
9ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.
10ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
11ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان.
12ـ مدیرکل تعاون استان.
13ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتخاب وزیر.
14ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان.
15ـ مدیرعامل شرکت گاز استان.
16ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان.
17ـ یکی از رؤسای بانکهای استان (حسب مورد) با تشخیص معاون امور عمرانی استاندار.
18ـ رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان.
19ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
20ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی با تشخیص معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار.
21ـ یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای یادشده.
22ـ دو نفر صاحب نظر دانشگاهی در امر مربوط، به پیشنهاد کارگروه و تأیید استاندار.
23ـ رییس سازمان مهندسی ساختمان استان (بدون حق رأی).
ب ـ وظایف:
1ـ بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت طرحهای توسعه و عمران استان، در چارچوب برنامه‌های توسعه و طرحهای آمایش و توسعه عمران کشور.
2ـ پیشنهاد بودجه بخش مربوط در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالیانه کشور.
3ـ انجام وظایف مربوط به طرحهای توسعه و عمران شهری، مجموعه‌ای شهری و طرحهای جامع ناحیه‌ای و سایر طرحها و ضوابط که به موجب آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشـور، موضوع تصویـب‌نامه شماره 55837/ت21414هـ مـورخ 20/10/1378 به استانها محول گردیده است به استثنای وظایف مندرج در ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ .
4ـ تدوین اولویتهای پژوهشی در امور مسکن و شهرسازی و معماری به منظور ارایه به دبیرخانه شورا.
5 ـ انجـام وظایـفی کـه در اجرای مـاده (30) قانـون در رابطـه با هویت بخـشـی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دست‌یابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهر و روستا به استانها محول شده یا خواهدشد.
6 ـ انجام وظایف کمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، موضوع تصویب‌نامه شماره 4940 مورخ 22/2/1355 در استان.
7ـ ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای مؤثر در اجرای طرحهای جامع و هادی شهرها و برنامه‌های مصوب توسعه و عمران ناحیه‌ای برای رفع موانع اداری، مالی و اجرایی و تحقق طرحهای یادشده در استان.
8 ـ بررسی و تصویب طرحهای هادی و ساماندهی فضا و سکونت‌گاههای روستایی استان و تغییرات بعدی آنها در محدوده قوانین و مقررات مربوط و با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
9ـ بررسی و تصویب طرحهای فضاهای‌شهری (طراحی شهری) و روستایی و بدنه‌سازی ساختمانها و پروژه‌های بزرگ عمرانی استان در محدوده قوانین و مقررات مربوط و با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
10ـ بررسی و تصویب طرحهای بهسازی، نوسازی و بازسازی و مرمت بافتهای شهری و روستایی استان و آماده سازیهای خارج از حیطه وظایف کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ .
11ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاریهای مردمی در امر مسکن و شهرسازی در استان.
12ـ برنامه‌ریزی جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازها در استان در چارچوب قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ و سیاستهای ابلاغی.
13ـ اتخاذ تصمیم راجع به شیوه‌های توسعه کمی و کیفی برنامه‌های مسکن استان، تولید صنعتی و استفاده از فن‌آوری‌های نو.
14ـ اتخاذ سایر تصمیمات مرتبط با مسکن و شهرسازی در استان در چارچوب سیاستهای ابلاغی.
تبصره ـ با تشکیل این کار گروه، تصویب‌نامه شماره 156690/ت36328هـ مورخ 28/11/1385 موضوع تشکیـل ستـاد هماهنگی تأمیـن مسکن استان لغو و وظایـف آن به کارگروه یادشده محول می‌گردد. همچنین کارگروه یادشده کلیه وظایف شورای مسکن کشور، موضوع (11) آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 30332/ت37057هـ مورخ 30/2/1386 در سطح استان را بر عهده دارد.
ماده28ـ اعضا و وظایف کارگروه تخصصی سلامت و امنیت‌غذایی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ استاندار (رییس).
2ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان (دبیر).
3ـ مدیرکل سازمان صدا و سیمای مرکز استان.
4ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.
5 ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان.
6 ـ رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی در استان.
7ـ مدیرکل بازرگانی استان.
8 ـ مدیرکل تأمین اجتماعی استان.
9 ـ مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی.
10ـ رییس دادگستری استان.
11ـ مدیرکل تربیت بدنی استان.
12ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان.
13ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان.
14ـ سایر مسئولان ذی‌ربط استانی حسب مورد با تشخیص دبیر کارگروه.
تبصره1ـ در استانهای با بیش از یک دانشگاه یا دانشکده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورا را تعیین نموده و سایر رؤسای دانشگاه یا دانشکده نیز عضو شورا خواهندبود.
تبصره2ـ سایر مسؤولان (مدیران و رؤسا) استانی سازمانها و دستگاههای اجرایی حسب مورد به دعوت دبیر شورا در جلسات شورا شرکت می‌نمایند.
تبصره3ـ رییس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و معاونان سلامت و غذا و دارو دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بدون حق رأی به دعوت دبیر در جلسات شرکت می‌نمایند.
تبصره4ـ با تشکیل این کارگروه تخصصی، تصویب‌نامه شماره 17520/ت27611هـ مورخ 4/4/1384، موضوع تشکیل کارگروه استانی پیشگیری از عفونت HIV و ایدز و کنترل آن، لغو می‌گردد.
تبصره5 ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف کارگروه مذکور، کارگروههای تخصصی حسب نیاز در شهرستان تشکیل می‌شوند. کارگروه شهرستان به ریاست فرماندار و مسؤولان متناظر با اعضای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان در سطح شهرستان تشکیل و در راستای وظایف کارگروه استان فعالیت می‌کند.
نحوه تشکیل کارگروه شهرستان، ترکیب اعضا و حدود وظایف آن طبق دستورالعملی است که به تصویب کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان می‌رسد.
ب ـ وظایف:
1ـ اجرایی نمودن تصمیمات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که مورد تأیید هیئت وزیران قرار گرفته است، در سطح استان.
2ـ جمع‌آوری اطلاعات و اولویت‌بندی مشکلات استانی و انعکاس پیشنهادهای مربوط به سلامت و امنیت غذایی به دبیرخانه شورا.
3ـ بررسی پیشنهادها و برنامه‌ریزی راهبردی ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یا سایر دستگاههای ذی‌ربط استانها در زمینه ارتقای خدمات سلامتی و امنیت غذا در سطح استان.
4ـ هماهنگی در اجرایی کردن مصوباب مربوط به پیشگیری از عفونت HIV ایدز و کنترل آن و ارایه برنامه عملیاتی سالیانه پیشگیری و کنترل بیماری در سطح استان و پیشگیری و هدایت آنها.
ماده29ـ اعضاء و وظایف کارگروه تخصصی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعضا:
1ـ استاندار (رییس).
2ـ معاون عمرانی استاندار.
3ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان (دبیر).
4ـ نماینده تام‌الاختیار معاون برنامه‌ریزی استاندار.
5 ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان.
6 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.
7ـ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان.
8 ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان.
9ـ مدیرکل گمرک استان.
10ـ مدیرکل راه و ترابری استان.
11ـ مدیرعامل شرکت گاز استان.
12ـ مدیرکل منابع طبیعی استان.
13ـ مدیرامور اراضی استان.
14ـ مدیرعامل شرکت مخابرات استان.
15ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
16ـ رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان.
ب ـ وظایف:
1ـ بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و توسعه عمران استان.
2ـ پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای‌مرتبط با وظایف در چارچوب بخشنامه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور.
3ـ برنامه‌ریزی جهت توسعه مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری زیرساختها و تأسیسات گردشگری در استان.
4ـ شناسایی و تدوین اولویتهای پژوهشی در امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ارایه به دبیرخانه شورا.
5 ـ بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای مؤثر در تحقق توسعه زیر ساختها و احداث تأسیسات گردشگری در استان.
6 ـ ایجاد هماهنگی بین کلیه دستگاهـهای اجرایی در برنامه‌ها و فعالیتـهای مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری در استان.
7ـ فراهم نمودن زمینه‌های ورود سرمایه‌های خارجی و داخلی برای توسعه زیرساختها و تأسیسات گردشگری متضمن جذب توانمندیهای مدیریتی در بهره‌برداری و توسعه امکانات بخش در استان.
8 ـ برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن زمینه‌های توسعه آموزشهای تخصصی در زمینه ارایه خدمات گردشگری در استان.
9ـ برنامه‌ریزی در خصوص سیستم‌های یک پارچه آمار و اطلاعات مدیریتی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان.
10ـ تهیه و تدوین سند توسعه گردشگری با رویکرد بهره‌برداری از طرفیتهای میراث فرهنگی، گردشگری وگسترش صنایع دستی در استان.
11ـ تدوین برنامه‌ها و اولویتهای صنایع دستی و پیش‌بینی ساز و کار حمایتی از هنرمندان این صنعت در استان.
12ـ ساماندهی و جذب منابع غیردولتی در حوزه میراث فرهنگی در استان.
13ـ جلب و جذب مشارکتهای بخش غیردولتی در محافظت از بناها و فضاهای با ارزش فرهنگی تاریخی در استان.
14ـ تسهیل و جلب مشارکت بخش غیردولتی در هر سه حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در استان.
15ـ حذف موانع سرمایه‌گذاری از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، تراکم‌زدایی از مقررات و رفع خلاءها به شورا.
16ـ انجام کلیه امور مربوط به میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در استان براساس پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
ماده30ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی، موضوع تصویب‌نامه شماره 28503/ت33393هـ مورخ 10/5/1384 و اصلاحات بعدی آن می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 31/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18494
تاریخ تصویب :
1387/5/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :