جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (25) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور شماره89331/ت39520کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/4/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (25) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (25) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور

ماده1ـ مبلغ یک‌هزارودویست‌میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات جزء (18) ردیف (550000) از جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور به‌عنوان وجوه اداره‌شده در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاداسلامی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاداسلامی به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان استفاده شود.
ماده2ـ دستگاههای موضوع ماده (1) مکلفند در قرارداد منعقدشده با صندوقهای رفاه، نحوه تضمین تسهیلات، مدت و نحوه پرداخت آن را مشخص نمایند.
ماده3ـ این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجو و شهریه‌ای که دانشجویان پرداخت می‌کنند، بین مراکز آموزش عالی توزیع می‌شود.
ماده4ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، سهم تسهیلات هر یک از دستگاههای یادشده را پس از اخذ نظرات و آمار دانشجویان واجد شرایط ثبت نام شده در سال 1386 تعیین و اعلام نماید.
تبصره ـ دانشجویانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند که برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه می‌باشند.
ماده5 ـ دستگاههای موضوع ماده (1) این آیین‌نامه مکلفند پس از وصول اصل وام پرداختی به دانشجویان، مبالغ یادشده را به حساب خزانه واریز نمایند.
ماده6 ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ذی‌ربط مکلفند افراد متقاضی استفاده از وام را به صندوق رفاه دانشجویان معرفی نمایند و صندوق پس از اخذ تعهدات لازم از دانشجو در چارچوب مقررات موردعمل خود نسبت به واریز وام به حسابی که آموزش دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی ذی‌ربط اعلام می‌نماید بابت شهریه دانشجو اقدام خواهدکرد.
ماده7ـ گزارش عملکرد این آیین‌نامه هر شش ماه یک بار توسط هر یک از صندوقهای رفاه دانشجویان تهیه و توسط دستگاههای ذی‌نفع به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 31/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18494
تاریخ تصویب :
1387/5/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :