جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» شماره3685/دش(مصوب جلسه 628 مورخ 1/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 628 مورخ 1/5/1387 بنا به پیشنهاد مورخ 26/3/1387 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، « ضوابط مربوط به گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
« 1ـ سازمان سنجش آموزش کشور موظف است براساس گسترش رشته‌های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل 65 درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد.
دانشگاه آزاد اسلامی موظف است با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل 70 درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته‌ها (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18494
تاریخ تصویب :
1387/5/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه آزاد اسلامی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :