جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی پنبه شماره90444/ت40506کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی پنبه تحت ردیفهای تعرفه 52010090، 52010010 و 520300 صفر درصد تعیین می‌گردد.
ایـن تصویـب‌نامه در تـاریخ 3/6/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18495
تاریخ تصویب :
1387/6/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :