جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

رأی شماره 1192 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان شماره هـ/86/211تاریخ: 11/10/1386
شماره دادنامه: 1192
کلاسه پرونده: 86/211
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رسول دست نشان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض‌آراء صادره از شعب13و 24 دیوان‌عدالت‌اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1300 موضوع شکایت آقای رسول دست نشان به طرفیت، شرکت مخابرات استان زنجان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته، الزام خواندگان به پذیرش مدرک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه امام حسین (ع) و صدور حکم بر آن اساس به شرح دادنامه شماره 134 مورخ 19/2/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و تبصره4 ماده3 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی و ماده 5 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 8/11/1370 هیأت وزیران و به لحاظ اینکه تشخیص همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمین سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور گذاشته‌شده است و سازمان مذکور مدرک تحصیلی مشارالیه را بنابر وظیفه خود، همتراز مدرک رسمی تشخیص نداده‌است. برخلاف ضوابط و مقررات مربوط عمل نشده‌است. لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. ب ـ1ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1296 موضوع شکایت آقای مسعود شرقی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته، تأیید مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره 263 مورخ 16/2/1385 چنین رأی صادر نموده‌است، نظر به اینکه دانشگاه امام حسین (ع) از دانشگاههای دولتی است و مدرک آن اصولاً معتبر است و خوانده مستند قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی ارائه نداده و تفصیل بین اینکه در صورت عدم ذکر معادل معتبر است و در صورت ذکر لفظ دوره داخلی و یا دوره شبانه معتبر نمی‌باشد و فاقد ارزش علمی و استخدامی است، محمل قانونی ارائه نگردیده بنابراین خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. ب ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره 263 مورخ16/2/1385 به شرح دادنامه شماره716 مورخ25/5/1385 با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده‌است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره6 ماده 3 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تحصیلات غیررسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همتراز می‌شوند و به موجب ماده5 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخـدامی به جـز در موردی که قانون تعیین کرده‌باشـد به عهده واحد امور اداری و استخدامی کشور محول شده‌است. نظر به اینکه تحصیلات غیررسمی شاکیان براساس مقررات فوق‌الذکر توسط مراجع ذیصلاح از نظر استخدامی همتراز مدارک تحصیلی رسمی شناخته نشده‌است، بنابراین تأثیر آن در امور استخدامی آنان وجاهت قانونی نداشته و دادنامه قطعی شماره 134 مورخ 19/2/1386 شعبه 13 دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـمقدسی فرد


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18495
تاریخ تصویب :
1386/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :