جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخوانده اظهارداردکه (اشیاءموردمطالبه خواهان درمقابل استقراض مبلغی ازمن نزدمن وثیقه گذاشته شده )اقرارمزبورطبق ماده 1283 قانون مدنی دارای دوجزءمختلف الاثراست که ارتباط تام بایکدیگرداشته و بایستی باتوجه به ماده مزبورحکم مقتضی صادرگرددونظردادگاه برمحکومیت خوانده به استنادماده 1282قانون مدنی وقابل تجزیه ندانستن اقرارمذکور صحیح نخواهدبود.
حکم شماره 263-14/3/30شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
263
تاریخ تصویب :
1330/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :