جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش شماره92313/ت40184کوزارت آموزش و پرورش ـ سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/5/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 10868هـ/ب مورخ 10/2/1387 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه‌اجرایی قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی در وزارت آموزش و پرورش، موضوع تصویب‌نامه شماره51565/ت36146هـ مورخ 6/4/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در تبصره ماده (1) عبارت « امور پرورشی و تربیت بدنی و سلامت دانش‌آموزان» جایگزین عبارت « معاونت پرورشی و تربیت بدنی سابق» می‌شود.
2ـ در بند(ب) ماده(2) عبارت « از (90) » حذف و بند (ج) ماده یادشده نیز حذف می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 5/6/1387 به تأیـید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18498
تاریخ تصویب :
1387/6/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :