جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات تحصیل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش شماره هـ/86/581تاریخ: 7/12/1386
شماره دادنامه: 1443
کلاسه پرونده: 86/581
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم توران پاسنگی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1895 موضوع شکایت خانم توران پاسنگی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب دو سال تحصیل به شرح دادنامه شماره 745 مورخ 13/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکیه از فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی بهداشت که خواهان احتساب دوران دوساله تحصیل به عنوان سابقه خدمت می‎باشد. توجهاً به ضمائم دادخواست شاکیه و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه سال ورود به تحصیل شاکیه بعد از 1/7/1354 بوده و از طرفی بر اساس قانون متعهدین خدمت مصوب 1366 و رأی وحدت رویه شماره 373 الی 378 مورخ 10/8/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب سنوات تحصیل امثال شاکیه مشروط به سپردن تعهد خدمت می‎باشد که شاکیه چنین تعهدنامه‎ای را ارائه ننموده است، لذا شکایت وی با کیفیت موجود وارد تشخیص نگردیده رأی به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 85/1791، 85/1805 و 85/1902 موضوع شکایت خانم زهرا ایرجی‌آسیابادی، خانم ایران بلوچستان‌زاده و خانم مهین وسیلی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب دو سال تحصیل مربیان بهداشت مدارس به شرح دادنامه‎های شماره 988 مورخ 6/6/1386، 989 مورخ 6/6/1386 و 1034 مورخ 14/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق دو ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال1354 مدت تحصیل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغت از تحصیل صادر خواهد شد و در صورتی که دو برابر سالهای تحصیل خدمت نمایند، مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی منظور می‎شود و تبصره ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 مؤید این موضوع است و با استخدام قبل از تصویب قانون مذکور احتساب ایام تحصیل منوط به سپردن تعهد محضری نمی‎باشد و اگر هم لازم بوده است مسئولین امر باید اقدام به اخذ تعهد می‎نمودند. ضمن اینکه منظور از اخذ تعهد انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل است که شاکی خدمت نموده است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره 3 ماده 8 الحاقی به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب1354 مدت تحصیل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی آنان محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغت از تحصیل صادر می‎شود و چنانچه دو برابر سالهای تحصیل خدمت نمایند مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب می‎گردد. نظر به اینکه احتساب مدت تحصیل جزء سابقه خدمت افراد واجد شرایط منوط به سپردن تعهد محضری نشده و این شرط در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 منحصراً در مورد داوطلبان تحصیل در دانشسراها به منظور انجام خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش منظور و ملحوظ گردیده است، بنابراین دادنامه‎های شماره 988 مورخ 6/6/1386 و شماره 989 مورخ 6/6/1386 و شماره 1034 مورخ 14/6/1386 شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید شکایت شاکیان در خصوص لزوم احتساب مدت تحصیل جزء سابقه خدمت آنان صحیح وموافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18501
تاریخ تصویب :
1386/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :