جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص جایگزینی تبصره (3) بند (7) تصمیم‌نامه موضوع سبد کالا (ویژه ماه مبارک رمضان) شماره100810/ت40789نوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ11/6/1387 به اسـتناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 48666/ت40175هـ مورخ 4/4/1387 اتخاذ شـده ‌است، به‌ شرح زیر برای اجرا ابلاغ‌ می‌شود:
متن زیر جایگزین تبصره(3) بند(7) تصمیم‌نامه شماره77430/ت40450ن مورخ16/5/1387 می‌شود:
« تبصره3ـ ستاد بسیج اقتصادی کشور مجاز است در قبال دریافت تعهد کتبی از معاونت اداری و مالی دستگاههای ذی‌ربط مبنی بر انجام تسویه حساب بن رفاهی سال 1386 کارکنان دولت، نسبت به تحویل بن ویژه سبد رفاهی ماه مبارک رمضان در سال 1387 اقدام نماید».معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18508
تاریخ تصویب :
1387/6/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :