جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 414و615قانون مدنی مسئولیت امین درموقعی است که تعدی یاتفریط درمال سپرده شده به اومسلم شده باشدوصرف وقوع سرقت وفقدان اشیاءموردامانت رانمی توان تسامح درحفاظت آنهاتلقی وبرای ثبوت مسئولیت کافی دانست .
حکم شماره 299-16/3/24شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
299
تاریخ تصویب :
1324/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :