×

رأی شماره 425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستمری بازنشستگی

رأی شماره 425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستمری بازنشستگی

رأی-شماره-425-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-مستمری-بازنشستگیرأی شماره 425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستمری بازنشستگی شماره هـ/87/297تاریخ: 17/6/1387
شماره دادنامه: 425
کلاسه پرونده: 87/297
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ابوالحسن جعفری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2477 موضوع شکایت آقای باقر عبدی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته افزایش دستمزد مصوبه دولت مربوط به سالهای 1381 الی 1384 به شرح دادنامه شماره 2586 مورخ 16/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب نامه مورخ 5364 مورخ 26/12/1381 ترک کار نامبردگان در تاریخ 29/12/1381 می‎باشد و با عنایت به اینکه ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کارگر می‎باشد. بنابراین با توجه به ترک کار در تاریخ 29/8/1381 تاریخ برقراری مستمری وی از 1/1/1382 وجاهت قانونی ندارد و حکم به ورود و الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از1/1/1382 به 29/12/1381 و ترمیم مستمری آن از اول سال 1382 صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1855 موضوع شکایت آقای ابوالحسن جعفری به طرفیت تأمین اجتماعی شعبه نکا (مازندران) بخواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق سالیانه مربوط به سالهای 1381 الی 1384 مبلغ مجموعاً شانزده میلیون ریال به شرح دادنامه شماره 913 مورخ 27/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه گواهی شماره 1828 مورخ 13/12/1385 شرکت سیمان مازندران (نکا) که توسط شاکی ارائه‌شده حکایت از اشتغال شاکی لغایت 1/1/1382 دارد و لیست سوابق سازمان نیز مؤید اشتغال نامبرده از 1/9/1357 لغایت 29/12/1381 دارد. بنابراین مشارالیه تا آخر سال 1381 مشغول به کار بوده و برقراری مستمری از ابتدای سال 1382 بوده و در نتیجه در سال1381 بازنشسته نگردیده تا مشمول افزایش سالیانه سال 1382 و سالهای بعد گردد و به لحاظ اینکه در اقدام سازمان تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد و محکوم به رد است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر به ویژه لیست مربوط به پرداخت حق بیمه شاکیان مؤید اشتغال به‌خدمت آنان لغایت29/12/1381 و بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از تاریخ 1/1/1382 است و با این وصف افزایش مستمری بازنشستگی آنان به کیفیت مورد ادعا مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره913 مورخ 27/5/1386 شعبه هفدهم دیوان صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فردنوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18511

تاریخ تصویب : 1387/6/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان تامین اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.