جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

دستورالعمل مواد 6 و 8 آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386 شماره100743/12529/51به پیوست دستورالعمل مواد 6 و 8 آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386 هیأت محترم وزیران جهت استحضار و اجراء ابلاغ می‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی

دستورالعمل مواد 6 و 8 آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386

فصل اول : استانداردسازی نوع خودرو دستگاههای اجرائی
1ـ نوع خودروهای خدمات اختصاصی موضوع ماده 2 آئین‌نامه بایستی ساخت داخل در حد (کلاس متوسط و پائین) و ضمن لحاظ مقررات قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی باشد.
2ـ تعداد خودروهای خدمات اختصاصی در اختیار مقامات مطابق تبصره4 ماده 2 آئین‌نامه یادشده به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
* وزراء ، معاونین رئیس جمهور و همترازان آنها هر کدام حداکثر سه دستگاه.
* استانداران و همترازان آنها هر کدام حداکثر دو دستگاه.
* معاونین وزراء و همترازان آنها هر کدام یک دستگاه.
3ـ دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی اتومبیلهای در اختیار که در انطباق با بند2 دستورالعمل فوق نمی‌باشد سریعاً اقدام نمایند. چنانچه نوع اتومبیلهای یادشده در زمره خودروهای خدمت اختصاصی نباشد، بایستی نسبت به فروش آنها برابر مقررات اقدام گردد.
4ـ نوع خودرو خدمت موضوع ماده 3 این آئین‌نامه خودروهای ساخت داخل در چارچوب بند 6 این دستورالعمل با رعایت مقررات قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرائی با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرائی و یا کارمند مجاز از طرف وی و با اخذ برگ مأموریت حسب مورد می‌باشد و دستگاههای اجرائی مکلفند هرچه سریعتر نسبت به جمع‌آوری اتومبیلهای خدمت از کارکنانی که پست آنها در ماده 3 آئین‌نامه قیدنشده، اقدام و خودروهای مازاد در اختیار را شناسایی و حسب مورد به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها اعلام تا با هماهنگی دستگاههای اجرائی نیازمند مطابق تبصره1 ماده 6 تصویبنامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386 هیأت محترم وزیران نسبت به انتقال آنها برابر مقررات اقدام نمایند.
5 ـ برگ مأموریت به دو دسته دائمی و موقت اعم از برون شهری و درون شهری طبقه‌بندی می‌شود.
الف: برگ مأموریت دائمی جهت انجام امور اداری و اجرائی در ساعات اداری و غیر اداری و روزهای تعطیل در محدوده جغرافیائی استان ذیربط حداکثر برای یکسال و قابل تمدید برای سالهای بعد می‌باشد. (مطابق نمونه شماره1)
ب: برگ مأموریت موقت برای استفاده کلیه کارکنان با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرائی یا تشخیص کارمند مجاز از طرف وی. (نمونه شماره2)
6 ـ نوع خودروهای خدمات اختصاصی موضوع ماده2 آئین‌نامه از قبیل پژو پارس، سمند سریر، ...... به قیمت سالجاری تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال (250،000،000) و نوع خودروهای خدمت موضوع ماده3 آئین‌نامه شامل سمند، پژو405، ...... به قیمت سالجاری تا سقف دویست میلیون ریال (200،000،000) می‌باشد.
فصل دوم: آمار و اطلاعات اتومبیلهای دستگاههای اجرائی
7ـ ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها موظف‌اند قبل از تشکیل کمیسیون ماده2 موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358 مراتب را با بانک اطلاعات خودرو وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ اداره کل اموال دولتی هماهنگ و با آمار خودروهای در اختیار دستگاههای اجرائی محلی مقایسه و از ارائه خدمات به دستگاههایی که دارای مغایرت آماری و پلاک شخصی غیرمجاز می‌باشند، خودداری نمایند. مسئولیت اجرائی این امر به عهده دبیر کمیسیون ماده2 یادشده قرار دارد.
8 ـ در اجرای تبصره ماده 8 آئین‌نامه، در پایان هر ماه آمار اتومبیلهای شماره‌گذاری‌شده جدید و کلیه تغییرات انجام شده دستگاههای اجرائی (از قبیل تغییر نامه مالک، پلاک انتظامی شماره شاسی، شماره موتور و....) از طریق نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) با هماهنگی لازم به وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ اداره کل اموال دولتی ارائه نماید.
9ـ دستگاههای اجرائی مشمول مقررات آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی مکلفند آمار و اطلاعات مربوط به خودروهای در اختیار خود را با آمار موجود در بانک اطلاعات خودرو مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ اداره کل اموال دولتی مطابقت نموده و در صورت مغایرت سریعاً، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی ـ سیدشمس الدین حسینی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18518
تاریخ تصویب :
1387/6/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دستگاههای اجرائی
موضوع :