جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تنفیذ مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده9 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی شماره 113438/ت40877هـو متعلق به دولت

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تا زمان تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و سایر مقررات اجرایی مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مرجع تصویب آنها هیئت وزیران تعیین شده است، مطابق مهلتهای قانونی، تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ که درخصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به تصویب هیئت وزیران رسیده است ازجمله موارد زیر و اصلاحات بعدی آنها جهت اجرا تنفیذ می‌شود:
1ـ آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع تصویب‌نامه شماره 20781/ت34197ک مورخ 16/2/1387.
2ـ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهامترجیحی موضوع تصویب‌نامه شماره12195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386.
3ـ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 28/8/1385
4ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 29149/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.
5 ـ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 29082/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.
6 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 27923/ت33389هـ مورخ 8/5/1384.
7ـ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موضوع تصویب‌نامه شماره 7858/ت23708هـ مورخ 26/2/1380.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18522
تاریخ تصویب :
1387/6/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :