جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

الحاق تبصره (3) به جزء « د» اصلاحی ماده (4) آیین‌نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی شماره83077/ت39335کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 22/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 177812ـ60 مورخ 23/11/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء « ح» بند (1) تصویبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره (3) به جزء « د» اصلاحی ماده (4) آیین‌نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع تصویب‌نامه شماره 63243/ت37862ک مورخ 23/5/1386 اضافه می‌شود:
تبصره3ـ شرکتهای غیردولتی (بیش از پنجاه درصد و کمتر از صد درصد سهام آنها غیردولتی هستند) هشتاد درصد جوایز صادراتی موضوع شرکتهای فوق را دریافت نمایند.
این تصویب‌نامه در تـاریخ 22/5/1387 به تأیید مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18522
تاریخ تصویب :
1387/5/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت امور خارجه
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :