جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

رأی شماره 430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ازدیاد حقوق بازنشستگی مطابق سنوات خدمت شماره هـ/87/81تاریخ: 24/6/1387
شماره دادنامه: 430
کلاسه پرونده: 87/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم صدیقه رشتاک.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/620 موضوع شکایت خانم صدیقه رشتاک به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی کردستان به خواسته، الزام طرف شکایت به پرداخت حق و حقوقات قانونی و ازدیاد حقوق بازنشستگی برابر سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره 3208 مورخ 27/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست و توضیحات شاکی و اینکه استحقاق وی نسبت به مورد ادعا مستند به حکم قانونی و مقررات مربوط می‎باشد، لذا با احراز استحقاق شاکی به مورد ادعا شکایت وی را با توجه به جمیع جهات وارد و موجه تشخیص و رأی به ورود آن صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/595 موضوع تجدیدنظرخواهی خانم صدیقه رشتاک نسبت به دادنامه 3208 مورخ 27/12/1384 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 11/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، میزان مستمری تجدیدنظرخوانده براساس تبصره الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی و براساس محاسبات مندرج در ماده 77 قانون و تبصره ذیل آن پرداخت شده است و با توجه به اینکه مستمری هر بیمه شده براساس سابقه پرداخت حق بیمه تعیین و پرداخت می‎شود و از طرفی تجدیدنظرخوانده در دادخواست خود به وضوح اعلام ننموده که چه حقی از وی تضییع و یا تخلف سازمان از مقررات جاری چه بوده است، بنابه مراتب با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد شکایت صادر می‎شود. ج ـ شعبه 24 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1279 موضوع شکایت خانم صدیقه صیدیمرادی به طرفیت تأمین اجتماعی کردستان به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوقات قانونی و ازدیاد حقوق بازنشستگی برابر سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره 805 مورخ 2/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، در خصوص پرداخت حق و حقوقات قانونی و تجدیدنظر در بازنشستگی بلحاظ فقدان وجاهت قانونی به طرح موضوع در دیوان قرار رد آن صادر ولیکن در خصوص ازدیاد حقوق بازنشستگی که از آن در محتوای دادخواست به اعتراض به میزان آن تعبیر می‎گردد، شعبه دیوان علیرغم تبیین موضوع در نامـه دفاعیه وارده از سوی خوانده بـه شماره 12825/ق/260 مورخ30/7/1383 دائر بر مراعات ماده77 و تبصره آن از قانون تأمین‌اجتماعی ولیکن عدم تاکید و تکیه و احتساب بر مبنای 20 روز حقوق موضوع تبصره ماده 76 حکم به ورود خواسته از این حیث صادر و اعلام می‎گردد. فلذا میزان حقوق بازنشستگی خواهان بر اساس تبصره 2 الحاقی 1/7/1367 به میزان 20 روز حقوق که در جدول محاسباتی مواد 77 و تبصره آن جایگزین خواهد شد تعیین و ابلاغ می‎گردد. د ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/659 موضوع تجدیدنظرخواهی خانم صدیقه صیدیمرادی نسبت به دادنامه شماره 805 مورخ 2/9/1383 شعبه 24 دیوان به شرح دادنامه شماره 1078 مورخ 13/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی با قید رعایت مقررات ماده 111 قانون تأمین اجتماعی در حق تجدیدنظرخوانده عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1376 که مقرر داشته است، زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق بازنشسته می‎شوند در واقع و نفس الامر در مقام نحوه احتساب مستمری بازنشستگی مشمولین تبصره مزبور انشاء شده است و با عموم و اطلاق حکم مندرج در ماده 111 قانون تأمین اجتماعی که با قید عبارت « در هر حال» بر عدم جواز کاهش مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان از حداقل مزد کارگر عادی تأکید کرده است، منافاتی ندارد و نافی اعتبار و آثار مترتب بر ماده اخیرالذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره 1078 مورخ 13/10/1384 شعـبه پنجم تجدیدنظر دیوان در خصوص تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مستمری بازنشستگی با رعایت ماده 111 مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18525
تاریخ تصویب :
1387/6/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :