جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

رأی شماره 440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی شماره هـ/87/204تاریخ: 24/6/1387
شماره دادنامه: 440
کلاسه پرونده: 87/204
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوی و 2 و 5 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/816 موضوع شکایت آقای سیدحسین ابطحی به طرفیت، وزارت راه و ترابری به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 2690 مورخ 9/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه با صدور ابلاغ شماره 2617185/21 مورخ 8/4/1382 مدیرکل امور کارکنان وزارت راه و ترابری مبنی بر لغو حکم رسمی آزمایشی شاکی به استناد ماده 20 از تاریخ 1/4/1382 (قبل از اتمام مدت آزمایشی) رابطه استخدامی مشارالیه با اداره مربوطه قطع گردیده است و با تقاضای مجدد شاکی قرارداد پیمانی با ایشان منعقد و مشغول به کار شده است. بنابراین از شمول مفاد رأی شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در ارتباط با مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ24/6/1381 و شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران اصداریافته) هم خارج می‎باشد و در اقدام طرف شکایت تخلف از مقررات موازین قانونی احراز نگردید و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ 1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/34 موضوع شکایت خانم ایران رشیدی به طرفیت وزارت راه و ترابری به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 906 مورخ 11/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه تنها مجوز جهت تبدیل وضعیت شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی مصوبه 29982/ت27026هـ هیأت وزیران بوده که آن هم طبق آراء وحدت رویه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا با توجه به جمیع جهات معنونه حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه84/925 مـوضوع تقاضای تجدیدنظر دفتـر حقوقی وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره 906 مـورخ 11/5/1384 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1786 مورخ 28/9/1384 با توجه به لغو مصوبه هیأت وزیران با رأی شماره 597 الی 692 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض آن را تایید نموده است. ج ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3831 موضوع شکایت آقای محمدرضا ناظریان به طرفیت وزارت راه و ترابری به خواسته صدور حکم استخدام رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 7/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکی جانباز بوده و بر طبق قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی کمیسیون ماده16 مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون مذکور می‎باشد، لذا به استناد رأی وحدت رویه شماره 256 مورخ 21/7/1381 رأی به رد شکایت نامبرده صادر و شاکی هدایت می‎شود تا نسبت به طرح شکایت خود در کمیسیون مذکور اقدام نماید. ج ـ2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1164 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا ناظریان نسبت به دادنامه شماره 444 مورخ 7/3/1384 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 492 مورخ 22/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تضییع حقوق استخدامی تجدیدنظرخواه ناشی از جانبازی وی نبوده تا در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گیرد، فلذا با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه شماره 444 مورخ 7/3/1384 صادره از شعبه دهم بدوی نقض می‎گردد. اما در ماهیت دعوی با توجه به اینکه لغو حکم استخدامی آزمایشی تجدیدنظرخواه به استناد مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته و با لحاظ ابطال مصوبه مذکور به شماره29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران توسط هیأت عمومی دیوان طی رأی شماره 597 الی 652 مورخ 19/12/1383 تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظرخواه از رسمی آزمایشی به پیمانی فاقد وجاهت قانونی بوده و از آنجائی که مدت دو سال خدمت رسمی و آزمایشی وی به اتمام رسیده شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و حکم به ابطال حکم استخدامی پیمانی تجدیدنظرخواه و الزام اداره تجدیدنظرخوانده به صدور حکم رسمی قطعی برای تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‎گردد. د ـ1ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه82/1435 موضوع شکایت آقای علیرضا یادگاری به طرفیت، اداره کل امور کارکنان وزارت راه و ترابری به خواسته تغییر وضعیت استخدامی بـه رسمی به شرح دادنامه شماره 621 مورخ 21/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، عنایتاً به مفاد مادتین 18 و 19 قانون استخدام کشوری شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر و اعلام می‎نماید. د ـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1576 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره 621 مورخ 21/3/1384 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 2091 مورخ 18/11/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 20 لایحه قانونی استخدام کشوری افرادی که در طی پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، بدون هیچگونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده صادر می‎شود. بنابراین صدور حکم برکناری مستخدم آزمایشی از خدمت بدون اتکاء به مدارک و اسناد معتبر و استخدام او به صورت پیمانی در پست ثابت سازمانی مستمر در همان تاریخ اخراج، موافق هدف و حکم مقنن نیست و دادنامه‎های صادره از شعب 2، 5 و 12 تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید ادعای شاکیان به خواسته تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18525
تاریخ تصویب :
1387/6/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :