جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات شماره 120330/ت40104هـوزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 39518/2100/56 مورخ 20/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون یادشده به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ سی و پنج میلیون (000/000/35) ریال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و تا زمانی که اصلاح نشده‌است، قابل اجرا خواهندبود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18531
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :