جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ایفای قسمتی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مقابل صندوق اوپک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره121863/ت40228هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 35125/21ـ 14246 مورخ 13/8/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی بانک نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (9.880.000) دلار آمریکا و یا معادل آن به یورو بابت ایفای قسمتی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مقابل صندوق اوپک اقدام نماید و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور نماید.
2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظـارت راهبـردی رییس جمهور مکلـف است نسبـت به پیش‌بینی معادل ریالی کل رقم بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران به صندوق اوپک به مبلغ دویست و سی و هفت میلیون و دویست و پنج هزار و پانصد و هفتاد دلار و هشتاد و هفت سنت (237.205.570.87) از محل منابع عمومی، طی یک ردیف متمرکز بودجه‌ای در بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بیست و چهار قسط مساوی سالیانه (طی بیست و چهار سال) اقدام نماید.
3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ترتیبات استمهال بدهی یادشده را با شرایط فوق‌الذکر فراهم نماید.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18533
تاریخ تصویب :
1387/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :