جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

اصلاح تصمیم‌‌نامه در خصوص تعیین قیمت بنزین معمولی تحویلی به دستگاههای دولتی، نظامی و انتظامی شماره121830/ت40905نوزارت نفت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ که در جلسه مورخ 30/6/1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 13943/ت39614هـ مورخ 4/2/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
1ـ تصمیم‌نامه شماره 56285/ت40245ن مورخ 16/4/1387 به ‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« قیمت بنزین معمولی تحویلی به دستگاههای دولتی، نظامی و انتظامی اعم از تحـویلی به خـودروها و تحـویل فله‌ای، از تـاریخ 1/2/1387 چهار هزار (4000) ریال تعیین می‌گردد.»
2ـ تصـمیم‌نامه شماره 62947/ت40244ن مـورخ 25/4/1387 موضـوع نـام خودروهایی که مشمول سهمیه بنزین یارانه‌ای نمی‌باشند، لغو می‌گردد و بر اجرای تصمیم‌نامه‌های قبلی که ناظر بر تعیین حجم موتور جهت بهره‌مندی از بنزین یارانه‌ای می‌باشند، تأکید می‌گردد.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18533
تاریخ تصویب :
1387/6/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :