جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اصلاحیه در خصوص جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی بند (31) قانون بودجه سال 1387 کل کشور شماره123039/39541وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
نظر به اینکه در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی بند (31) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 33365/ت39541ک مورخ 5/3/1387 که براساس طرح پیش‌نویس پیشنهادی تنظیم و ابلاغ گردیده‌است، اشتباهاتی صورت گرفته‌است، لذا جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، جایگزین جدول یادشده می‌گردد.

دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط برحسب مبلغ و مهلت باز پرداخت و میزان قسط ماهانه (منضم به آئین‌نامه اجرائی بند31 قانون بودجه سال 1387 کل کشور)

ردیف: 1
مبلغ وام (ریال): تا ـ/10.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 20
مبلغ هر قسط (به ریال): ـ/500.000
ردیف: 2
مبلغ وام (ریال): ـ/10.000.000 تا ـ/20.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 25
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/800.000
ردیف: 3
مبلغ وام (ریال): ـ20.000.000 تا ـ/30.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 30
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.000.000
ردیف: 4
مبلغ وام (ریال): ـ/30.000.000 تا ـ/40.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 35
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.142.857
ردیف: 5
مبلغ وام (ریال): ـ/40.000.000 تا ـ/50.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 40
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.250.000
ردیف: 6
مبلغ وام (ریال): ـ/50.000.000 تا ـ/60.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 45
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.333.333
ردیف: 7
مبلغ وام (ریال): ـ/60.000.000 تا ـ/70.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 50
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.400.000
ردیف: 8
مبلغ وام (ریال): ـ/70.000.000 تا ـ/80.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 55
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.454.545
ردیف: 9
مبلغ وام (ریال): ـ/80.000.000 تا ـ/90.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 60
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.500.000
ردیف: 10
مبلغ وام (ریال): ـ/90.000.000 تا ـ/100.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 65
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.538.461
ردیف: 11
مبلغ وام (ریال): ـ/100.000.000 تا ـ/110.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 70
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.571.428
ردیف: 12
مبلغ وام (ریال): ـ/110.000.000 تا ـ/120.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 75
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.600.000
ردیف: 13
مبلغ وام (ریال): ـ/120.000.000 تا ـ/130.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 80
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.625.000
ردیف: 14
مبلغ وام (ریال): ـ/130.000.000 تا ـ/140.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 85
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.647.058
ردیف: 15
مبلغ وام (ریال): ـ/140.000.000 تا ـ/150.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 90
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.666.666
ردیف: 16
مبلغ وام (ریال): ـ/150.000.000 تا ـ/160.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 95
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.684.210
ردیف: 17
مبلغ وام (ریال): ـ/160.000.000 تا ـ/170.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 100
مبلغ هر قسط (به ریال): حدکثر ـ/1.700.000
ردیف: 18
مبلغ وام (ریال): ـ/170.000.000 تا ـ/180.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 105
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.714.285
ردیف: 19
مبلغ وام (ریال): ـ/180.000.000 تا ـ/190.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 110
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.727.272
ردیف: 20
مبلغ وام (ریال): ـ/190.000.000 تا ـ/200.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 115
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.739.130
ردیف: 21
مبلغ وام (ریال): ـ/200.000.000 تا ـ/210.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 120
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.750.000
ردیف: 22
مبلغ وام (ریال): ـ/210.000.000 تا ـ/220.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 125
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.760.000
ردیف: 23
مبلغ وام (ریال): ـ/220.000.000 تا ـ/230.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 130
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.769.230
ردیف: 24
مبلغ وام (ریال): ـ/230.000.000 تا ـ/240.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 135
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.777.777
ردیف: 25
مبلغ وام (ریال): ـ/240.000.000 تا ـ/250.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 140
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.785.714
ردیف: 26
مبلغ وام (ریال): ـ/250.000.000 تا ـ/260.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 145
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.793.103
ردیف: 27
مبلغ وام (ریال): ـ/260.000.000 تا ـ/280.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 150
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.866.666
ردیف: 28
مبلغ وام (ریال): ـ/280.000.000 تا ـ/300.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 155
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/1.935.483
ردیف: 29
مبلغ وام (ریال): ـ/300.000.000 تا ـ/330.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 160
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/2.062.500
ردیف: 30
مبلغ وام (ریال): ـ/330.000.000 تا ـ/360.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 165
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/2.181.818
ردیف: 31
مبلغ وام (ریال): ـ/360.000.000 تا ـ/390.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 170
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/2.294.117
ردیف: 32
مبلغ وام (ریال): ـ/390.000.000 تا ـ/420.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 175
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/2.400.000
ردیف: 33
مبلغ وام (ریال): ـ/420.000.000 تا ـ/450.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 180
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/2.500.000
ردیف: 34
مبلغ وام (ریال): ـ/450.000.000 تا ـ/480.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 185
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/2.594.594
ردیف: 35
مبلغ وام (ریال): ـ/480.000.000 تا ـ/510.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 190
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/2.684.210
ردیف: 36
مبلغ وام (ریال): ـ/510.000.000 تا ـ/533.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه): 195
مبلغ هر قسط (به ریال): حداکثر ـ/2.733.333
توجه:
1ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.
2ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهدبود

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18533
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دادگستری
موضوع :