جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سینمای ایران به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شماره 124864/ت39509کوزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 14/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 36144/1 مورخ 21/12/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1371ـ و با رعایت جزء « و» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی « شعبه سی تیر» به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم‌های سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای شاخص و فاخر و نیز به حساب جاری شماره (42050) بانک سپه شعبه « پروفسور حسابی» به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس‌های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف ‌کنندگان تولیدات سینمای ایران به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1371ـ تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهدکرد، کسر می‌شود.
2ـ نحوه استفاده از وجوه حساب‌های یادشده و موارد مصرف آن منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهدبود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :